ரட்சா பெருமானே, பாரும்

Ratchaா Perumaanae Paarum

Augustine Jebakumar

Writer/Singer

Augustine Jebakumar

1. ரட்சா பெருமானே, பாரும்,
புண்ணிய பாதம் அண்டினோம்
சுத்தமாக்கி சீரைத் தாரும்,
தேடிவந்து நிற்கிறோம்!
இயேசு நாதா, இயேசு நாதா
உந்தன் சொந்தமாயினோம்

2. மேய்ப்பன் போல முந்திச் சென்றும்
பாதுகாத்தும் வருவீர்;
ஜீவ தண்ணீரண்டை என்றும்
இளைப்பாறச் செய்குவீர்;
இயேசு நாதா, இயேசு நாதா
உந்தன் சொந்தமாயினோம்

3. நீதி பாதை தவறாமல்
நேசமாய் நடத்துவீர்;
மோசம் பயமுமில்லாமல்
தங்கச் செய்து தாங்குவீர்;
இயேசு நாதா, இயேசு நாதா
உந்தன் சொந்தமாயினோம்

4. ஜீவ கால பரியந்தம்
மேய்த்தும் காத்தும் வருவீர்;
பின்பு மோட்ச பேரானந்தம்
தந்து வாழச் செய்குவீர்;
இயேசு நாதா, இயேசு நாதா
உந்தன் சொந்தமாயினோம்

1. ratchaா perumaanae, paarum,
punnnniya paatham anntinom
suththamaakki seeraith thaarum,
thaetivanthu nirkirom!
Yesu naathaa, Yesu naathaa
unthan sonthamaayinom

2. maeyppan pola munthich sentum
paathukaaththum varuveer;
jeeva thannnneeranntai entum
ilaippaarach seykuveer;
Yesu naathaa, Yesu naathaa
unthan sonthamaayinom

3. neethi paathai thavaraamal
naesamaay nadaththuveer;
mosam payamumillaamal
thangach seythu thaanguveer;
Yesu naathaa, Yesu naathaa
unthan sonthamaayinom

4. jeeva kaala pariyantham
maeyththum kaaththum varuveer;
pinpu motcha paeraanantham
thanthu vaalach seykuveer;
Yesu naathaa, Yesu naathaa
unthan sonthamaayinom