Rev. Fr. Isac B Prakash

Fresno Texas USA

Rev. Fr. Isac B Prakash
Vicar
stpeterssecretary@gmail.com
(409) 354-1338