Rev. Fr.Shibu Venad Mathai

Bensalem Pennsylvania USA

Rev. Fr.Shibu Venad Mathai
Vicar
sgmoc.bensalem@gmail.com
(215) 639-4132