Rev. Sojan V Thomas
Vicar
vicar@rakmarthomachurch.com
07-2435455/ 056-6542216