Fr. John Jacob

Kuwait City Kuwait Kuwait

Fr. John Jacob
Vicar
vicar@ststephensq8.org
66857601