Rev. Fr. Gibu Cherian

Khaitan Khaitan Kuwait

Rev. Fr. Gibu Cherian
Vicar
info@stgeorgesyriankuwait.com
965 2434 1407 / 9418 1100