Rev Fr. George John (Rajesh)

Khadki Maharashtra India

Rev Fr. George John (Rajesh)
Assistant Vicar
91-20-25821209