Fr. Sabu Adimakiyil
Vicar
frsabuvc@gmail.com
0477 179 477