യേശുവരും വേഗത്തിൽ-ആശ്വാസമേ

Yeshu varum vegathil aashvaasame

Volbrecht Nagel (V. Nagal)

യേശുവരും വേഗത്തിൽ ആശ്വാസമേ
യേശു വരും വേഗത്തിൽ-ക്രിസ്തേശു

1 മേഘം തൻ തേരും അനേകരാം ദൂതരും
ശേഖരിപ്പാൻ തന്നിലേയ്ക്കെല്ലാ ശുദ്ധരെ

2 ദൈവത്തെ സത്യത്തിൽ സേവ ചെയ്തവര്‍ക്കു
ചാവിനെ ജയിച്ചു തൻ ജീവനെ കൊടുപ്പാൻ

3 തന്തിരു വരവിന്നായ് സന്തതം കാത്തവർ
അന്തമില്ലാത്തൊരു സന്തോഷം ലഭിപ്പാൻ

4 ഭൃത്യന്മാർ താൻ ചെയ്ത സത്യപ്രകാരം
നിത്യ മഹത്വത്തിൻ രാജ്യത്തിൽ വാഴാൻ

5 തൻ ജനത്തിനെല്ലാ നിന്ദയെ നീക്കി
അൻപുള്ള കൈകൊണ്ടു കണ്ണുനീർ തുടപ്പാൻ

6 തൻ തിരു മുഖത്തെ നാം കൺകൊണ്ടു കണ്ടു
സന്തുഷ്ടമായെന്നും തൻ നാമം സ്തുതിപ്പാൻ

7 ലോകത്തിൽ ചിന്തകൾ പോകട്ടെയെല്ലാം
ഏക പ്രത്യാശ ഇങ്ങാകെ എൻ-യേശു

Yeshu varum vegathil aashvaasame
Yeshuvarum vegathil-Kristheshu

1 Megham than therum- anekaraam dutharum
shekharippaan thannilekkalla shuddhare

2 Daivathe sathyathil seva chithavarkku
Chavine jayichu than jeevane koduppaan

3 Thanthiru varavinnaay santhatham kaathavar
Anthmillaathoru santhosham labhippaan

4 Bhruthyanmar thaan chaytha sathya prakkaram
Nithya mahathvathin raajyathil vaazhaan

5 Than janathinellaa nindaye neekki
Anpulla kaikondu kannuneer thudappaan

6 Than thiru mughathe naam kannkondu kandu
Santhushdamayennum than naamam sthuthippaan

7 Lokathin chinthakal pokatte ellaam
Eka prathyasha ingkaka en-Yeshu