ക്രിസ്തുവിന്റെ ദാനം എത്ര മധുരം

Kristhuvinte dhaanam ethra madhuram

Volbrecht Nagel (V. Nagal)

ക്രിസ്തുവിന്റെ ദാനം എത്ര മധുരം!
പൂർണ്ണസമാധാനം പൂർണ്ണ ആനന്ദം
എത്രയോ വിസ്താരം ഉള്ളോർ നദിപോൽ!
വർണ്ണിക്കുവാൻ ആഴം നാവിന്നില്ല ചൊൽ

എന്റെ അടിസ്ഥാനം അതു ക്രിസ്തുവിൽ
പൂർണ്ണസമാധാനം ഉണ്ടീപാറയിൽ

പണ്ടു എന്റെ പാപം മനസ്സാക്ഷിയെ
കുത്തി ഈ വിലാപം തീർന്നതെങ്ങനെ?
എൻ വിശ്വാസക്കണ്ണു നോക്കി ക്രൂശിന്മേൽ
എല്ലാം തീർത്തു തന്നു എൻ ഇമ്മാനുവേൽ

കർത്തന്നുള്ളം കൈയിൽ മറഞ്ഞിരിക്കേ
പേയിൻ സൂത്രം എന്നിൽ മുറ്റും വെറുതേ
മല്ലൻ ആയുധങ്ങൾ എല്ലാം പൊട്ടിപ്പോം
ഇല്ല ചഞ്ചലങ്ങൾ ധൈര്യമോ തുലോം

ഭയം സംശയങ്ങൾ തീരെ നീങ്ങുവാൻ
എത്ര വാഗ്ദത്തങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ടുതാൻ!
അതിൽ ഒരു വള്ളി ഇല്ലാതാകുമോ?
പോകയില്ലോർ പുള്ളി സാത്താനേ നീ പോ-

ബുദ്ധിമുട്ടു കഷ്ടം പെരുകി വന്നാൽ
എനിക്കെന്തു നഷ്ടം ഞാൻ കർത്താവിൻ ആൾ
യേശു താൻ എൻ സ്വന്തം തന്റെ രാജ്യവും
എനിക്കുള്ള അംശം അതാരെടുക്കും?

Kristhuvinte dhaanam ethra madhuram
Purna samaadhaanam poorna aanandham
Ethrayo visthaaram ullor nadhipol
Alakkaamo aazham illoralavu

Ente adisthaanam kristhuyeshuvil
Purna sammadhaanam undu parayil

Pande ente paapam manasakshiye
Kuthi yee vilaapam theernnathengine
En viswaasa kankal noakki krooshinmel
Ellaam theerthu thannu en Emmanuel

Karthanullam kaiyyil maranjirikke
Peyin soothram ennil ellaam veruthey
Theerthu aayudhangal ellaam thakarum
Illa chanchalagal dhairyamo paaram

Bhayam samshayangal theere neenguvaan
Ethra vagdhathangal thannittundu thaan
Athil oru valli illaathaakumo
Pokayilllor pulli aviswasam po

Budhimuttu kashtam peruki vannaal
Enikkenthu nashtam njaan karthavinnal
Yeshuthan en swantham thante rajyavum
Enikkulla amsam athaaredukkum

1 I have found a friend in Jesus-
He's ev'rything to me,
He's the fairest of ten thousand to my soul;
The Lily of the Valley- in Him alone I see
All I need to cleanse and make me fully whole.
In sorrow He's comfort, in trouble He's my stay,
He tells me ev'ry care on Him to roll;
He's the Lily of the Valley, the Bright and Morning Star,
He's the greatest of ten thousand to my soul.

2 He all my grief has taken and all my sorrows borne,
In temptation He's my strong and mighty tow'r;
I have all for Him forsaken and all my idols torn
From my heart, and now He keeps me by His pow'r.
Though all the world forsake me and Satan tempt me sore,
Through Jesus I shall safely reach the goal;
He's the Lily of the Valley, the Bright and Morning Star;
He's the greatest of ten thousand to my soul.

3 He will never never leave me nor yet forsake me here,
While I live by faith and do His blessed will;
A wall of fire about me, I've nothing now to fear-
With His manna He my hungry soul shall fill.
Then sweeping up to glory I'll see His blessed face,
Where rivers of delight shall ever roll;
He's the Lily of the Valley, the Bright and Morning Star;
He's the greatest of ten thousand to my soul.