இராஜாவின் பிள்ளை நான்

Rajavin Pillai Naan

Vijay Aaron Elangovan

Writer/Singer

Vijay Aaron Elangovan

இராஜாவின் பிள்ளை நான்
குறை ஒன்றும் இல்லையே-2
துன்பங்கள் மாற்றி பறக்க செய்தீர்
இராஜாவே நீர் வாழ்க-2

இராஜா வீட்டு செல்லப்பிள்ளை-2
நான் இராஜா வீட்டு செல்லப்பிள்ளை
என் இராஜா வீட்டு செல்லப்பிள்ளை-இராஜாவின்

1.மரணத்திற்கும் பாதாளத்திற்கும்
திறவுகோலை அவர் வைத்திட்டார்-2
இரும்பு தாழ்ப்பாளை உடைத்திட்டார்
விடுதலை அவர் தந்திட்டார்-2
இராஜ்ஜியம் எனக்கு அவரே தந்திட்டாரே-2

இராஜா வீட்டு செல்லப்பிள்ளை-2
நான் இராஜா வீட்டு செல்லப்பிள்ளை
என் இராஜா வீட்டு செல்லப்பிள்ளை

2.நீதியினால் என்னை அலங்கரித்து
மகிமையினால் நிறைவாக்கினார்-2
கிருபையால் என்னை உயர்த்தினார்
அன்பினால் மீட்டு இரட்சித்தார்
இராஜ்ஜியம் எனக்கு அவரே தந்திட்டாரே-2

இராஜா வீட்டு செல்லப்பிள்ளை-2
நான் இராஜா வீட்டு செல்லப்பிள்ளை
என் இராஜா வீட்டு செல்லப்பிள்ளை-இராஜாவின்