കാന്താ! താമസമെന്തഹോ!

Kantha Thamasamenthaho

Vidwan Kutty

Writer/Singer

Vidwan Kutty

കാന്താ! താമസമെന്തഹോ!
വന്നീടാനേശു
കാന്താ! താമസമെന്തഹോ!- (2)

കാന്താ! നിന്‍ വരവിന്നായ്
കാത്തിരുന്നെന്‍റെ മനം
വെന്തുരുകുന്നു കണ്ണും
മങ്ങുന്നെ മാനുവേലേ‌ (2)
കാന്താ...
1
വേഗത്തില്‍ ഞാന്‍ വരുന്നെന്നു
പറഞ്ഞിട്ടെത്ര
വര്‍ഷമതായിരിക്കുന്നു!
മേഘങ്ങളില്‍ വരുന്നെന്നു
പറഞ്ഞതോര്‍ത്തു
ദാഹത്തോടെയിരിക്കുന്നു
ഏക വല്ലഭനാകും
യേശുവേ! നിന്‍റെ നല്ല
ആഗമനം ഞാന്‍ നോക്കി
ആശയോടിരിക്കയാല്‍ (കാന്താ..)
2
ദുഃഖം നീ നോക്കുന്നില്ലയോ
എന്‍റെ വിലാപ-
ശബ്ദം നീ കേള്‍ക്കുന്നില്ലേയോ
തക്കം നോക്കീടുന്നില്ലയോ
പിശാചെന്മനം
വെക്കം ഹനിപ്പാനായയ്യോ!
തൃക്കണ്ണാലെന്നെ നോക്കി
ദുരിതങ്ങളാകെ പോക്കി
വെക്കം നിന്‍ മണവാട്ടി-
യാക്കിക്കൊള്ളുവാന്‍ പ്രിയ! (കാന്താ..)

Kantha Thamasam Enthaho
Varuvan Yaeshu
Kantha Thamasam Enthaho...

Kantha Thamasam Enthaho
Varuvan Yaeshu
Kantha Thamasam Enthaho...

Kantha Nin Varavinai
Kathirunnantae Manam
Vanthurukunnukannum
MangunnaeManuvelae....
Mangunnae Manuvelae

Kantha Thamasam Enthaho
Varuvan Yaeshu
Kantha Thamasam Enthaho...

Vaegathil Njan varunannu
Paranjittathra
Varshamathayirikkunnu
Meghangalil Varunannu
Paranjathorthu
Dahathodae Erikkunnu
Eaekavallabhanakum
Yeshuvae Nintae Nalla
Aagamanam Njan Nokki
Aa..shayodirikkayai

Kantha Thamasam Enthaho
Varuvan Yeshu
Kantha Thamasam Enthaho

Dhukkam Nee Nokkunillayo
Entae Vilapa..
Shabdham Nee Kaelkkunillayo
Thakkam Nokkidunnillayo
Pishachanmanam
Vaakkam Hanippan Ayiyayyo
Thrikkannal Ennae Nokki
Duridangal Akae Pokki
Vakkam Nin Manavatti
Aaakkikolluvan Priya

Kantha Thamasam Enthaho
Varuvan Yaeshu
Kantha Thamasam Enthaho

Kantha Nin Varavinai
Kathirunnantae Manam
Vanthurukunnu kannum
MangunnaeManuvelae....
Mangunnae Manuvelae

Kantha Thamasam Enthaho
Varuvan Yaeshu
Kantha Thamasam Enthaho...

Kantha Thamasam Enthaho
Varuvan Yaeshu
Kantha Thamasam Enthaho....