துதிக்கின்றோம் துதி பாடல் பாடி

Thuthikinrom Thuthi Padal

Unknown

Writer/Singer

Unknown

துதிக்கின்றோம் துதி பாடல் பாடி
தூயாதி தூயவரை
கோடி ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம்
ஸ்தோத்திரமே எந்நாளும் துதி துதியே

கோட்டையும் குப்பை மேடாகுமே
துதிக்கின்ற வேளையிலே
எரிகோ போன்ற சூழ்நிலையும்
மாறிடும் துதிக்கும்போது

சேனைகள் சிதறியே ஓடிடுமே
துதிக்கின்ற வேளையிலே
யோசபாத்தின் சூழ்நிலையும்
மாறிடும் துதிக்கும் போது

சிறைச்சாலை கதவுகள் திறந்திடுமே
துதிக்கின்ற வேளையிலே
கடுமையான சூழ்நிலையும்
மாறிடும் துதிக்கும்போது

Thuthikkintom thuthi paadal paati
thooyaathi thooyavarai
koti sthoththiram sthoththiram
sthoththiramae ennaalum thuthi thuthiyae

kottaைyum kuppai maedaakumae
thuthikkinta vaelaiyilae
eriko ponta soolnilaiyum
maaridum thuthikkumpothu

senaikal sithariyae odidumae
thuthikkinta vaelaiyilae
yosapaaththin soolnilaiyum
maaridum thuthikkum pothu

siraichchaாlai kathavukal thiranthidumae
thuthikkinta vaelaiyilae
kadumaiyaana soolnilaiyum
maaridum thuthikkumpothu