മഴയിലും വെയിലിലും കണ്ടു

Mazhayilum veyililum kandu

Unknown

Writer/Singer

Unknown

മഴയിലും വെയിലിലും കണ്ടു
ഇരവിലും പകലിലും കണ്ടു
നാഥാ നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടു
കരുണയായി കടലിലും കണ്ടു
വചനമായി തിരയിലും കണ്ടു
നാഥാ നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടു

കൂരിരുൾ നോവിലും ഇടറുമെൻ വഴിയിലും
നാഥാ നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടു
യേശുനാഥാ നിന്നെ കണ്ടു

Chorus : വാഴ്ത്തിപാടാം വാഴ്ത്തിപാടാം
യേശുവിൻ നാമത്തെ വാഴ്ത്തിപാടാം

വിരിയുമീ ഇതളിലും കണ്ടു
എരിയുമീ തിരിയിലും കണ്ടു
എന്നിലെ ശ്വാസമായി നീ നിറഞ്ഞു
എൻ ആത്മാവിൻ നാളമായി നീ തെളിഞ്ഞു
ഈ നാദത്തിലും അതിൻ രൂപത്തിലും
മഴവില്ലിലും തിങ്കളിൻ ചന്തത്തിലും
ഈ സ്വരമേഴിലും
യേശുനാഥാ നിന്നെ കണ്ടു ..........(മഴയിലും വെയിലിലും)

ചുമടതിൻ ചുമലിലും കണ്ടു
മുറിവിതിൻ അറിവിലും കണ്ടു
മുൾമുടി ചോരയിൽ ഞാൻ കരഞ്ഞു
എൻ പാപത്തിൻ ഭാരം നീ പേറി നിന്നു
ഈ വാനത്തിലും മറു തീരത്തിലും
ഇളം കാറ്റിലും പൂങ്കുയിൽ ഗാനത്തിലും
എൻ മിഴിനീരിലും
യേശുനാഥാ നിന്നെ കണ്ടു ..........(മഴയിലും വെയിലിലും)

Mazhayilum veyililum kandu
Iravilum pakalilum kandu
Nadha ninne njan kandu
Karunayay kadalilum kandu
Vachanamy thirayilum kandu
Nadha ninne njan kandu

Koorirul novilum idarumen vazhiyilum
Nadha ninne njan kandu
Yeshu nadha ninne kandu

Vaazhthippadam vazhthippadam Yeshuvin naamathe vaazhthi paadam

Viriyumee ithalilum kandu
Eriyumee thiriyilum kandu
Ennile shwasamay nee nirenju
Ennathmavin naalamay nee thelinju
Ee naadhathilum athin roopathilum
Mazhavillilum thinkalin chanthathilum
Ee swaramezhilum Yeshunaadha ninne kandu

Chumadithin chumalilum kandu
Murivithin arivilum kandu
Mulmudi chorayuil njan karanju
En paapathin bharam nee peri ninnu
Ee vaanathilum maru theerathilum
Ilam kaattilum poomkuyil gaanathilum
En mizhi neerilum yeshu naahda ninne kandu