கைவிடார் இயேசு கைவிடார் நம்மை

Kaividar Yesu Kaividar

Unknown

Writer/Singer

Unknown

கைவிடார் இயேசு கைவிடார் நம்மை
ஒருபோதும் அவர் கைவிடார்
கைவிடார் இயேசு கைவிடார்
கைவிடார் இயேசு கைவிடார்

1 சாத்தானின் சேனைகள் வந்தாலும்
சதிநாச மோசங்கள் பெருகினாலும்
சேனைகளின் கர்த்தர் இயேசு
நமக்காக யுத்தங்கள் செய்வார்

கைவிடார் இயேசு கைவிடார் நம்மை
ஒருபோதும் அவர் கைவிடார் கைவிடார்
இயேசு கைவிடார் கைவிடார்
இயேசு கைவிடார்

2 சாவின் பள்ளத்தாக்கிலே நடந்தாலும்
சத்துருவின் சேனைகள் தினம் பெருகினாலும்
இவ்வுலகத்தை ஜெயித்த நம்
இயேசு நமக்காக யுத்தங்கள் செய்வார்

கைவிடார் இயேசு கைவிடார் நம்மை
ஒருபோதும் அவர் கைவிடார் கைவிடார்
இயேசு கைவிடார் கைவிடார்
இயேசு கைவிடார்

3 மக்கள் யாவரும் நம்மை பகைத்திட்டாலும்
எந்தக் காரணமின்றி எள்ளி நகைத்திட்டாலும்
ஜெய கர்த்தராம் நம் இயேசு
ஜெயம் காண கிருபை செய்வார்

கைவிடார் இயேசு கைவிடார் நம்மை
ஒருபோதும் அவர் கைவிடார்
கைவிடார் இயேசு கைவிடார்
கைவிடார் இயேசு கைவிடார்

Kaividar Yesu Kaividar Nammai,
Orupotum Avar Kaividar,
Nammai, Orupotum Avar Kaividar,

Kaividar Yesu Kaividar Nammai,
Orupotum Avar Kaividar,
Nammai, Orupotum Avar Kaividar
Kaividar Yesu Kaividar.

Sattanin Senaikal Vanthalum,
Sathinasa Mosankal Perukinalum,

Sattanin Senaikal Vanthalum,
Sathinasa Mosankal Perukinalum,

Senaikalin Karttar Yesu,
Namakkaka Yuttankal Seyvar,

Senaikalin Karttar Yesu,
Namakkaka Yuttankal Seyvar,

Kaividar Yesu Kaividar
Nammai Orupotum Avar Kaividar,
Nammai Orupotum Avar Kaivida,

Kaividar Yesu Kaividar
Nammai Orupotum Avar Kaividar,
Nammai Orupotum Avar Kaivida,
Kaividar Yesu Kaividar

Savin Pallattakkile Nadantalum,
Satturuvin Senaikal Tinam Perukinalum,

Savin Pallattakkile Nadantalum,
Satturuvin Senaikal Tinam Perukinalum,
Ivvulakattai Jeyitta Nam Yesu,
Namakkaka Yuttankal Seyvar,

Kaividar Yesu Kaividar Nammai,
Orupotum Avar Kaividar,
Kaividar Yesu Kaividar.

Kaividar Yesu Kaividar Nammai,
Orupotum Avar Kaividar,
Kaividar Yesu Kaividar.

Makkal Yavarum Nammai Pakaittittalum,
Enthak Karanaminri Elli Nakaittittalum,

Makkal Yavarum Nammai Pakaittittalum,
Enthak Karanaminri Elli Nakaittittalum,
Senaikalin Karttar Yesu,
Namakkaka Yuttankal Seyvar,

Senaikalin Karttar Yesu, Namakkaka Yuttankal Seyvar,
Kaividar Yesu Kaividar Nammai, Orupotum Avar Kaividar,
Kaividar Yesu Kaividar Nammai, Orupotum Avar Kaividar,
Kaividar Yesu Kaividar.