എല്ലാ നാവും പാടി വാഴ്ത്തും

Ella naavum paadi vaazhthum

Unknown

Writer/Singer

Unknown

1) എല്ലാ നാവും പാടി വാഴ്ത്തും
ആരധ്യനാം യേശുവേ
സ്തോത്ര യാഗം അർപ്പിചെന്നും
നിന്നെ വാഴ്ത്തി സ്തുതിചീടുന്നു

യോഗ്യൻ നീ യേശുവേ
സ്തുതികൾക്കു യോഗ്യൻ നീ
യോഗ്യൻ നീ യോഗ്യൻ നീ
ദൈവ കുഞ്ഞാടെ നീ യോഗ്യൻ

2) നിത്യമായി സ്നേഹിച്ചെന്നെ
തിരു നിണത്താൽ വീണ്ടെടുത്തു
ഉയിർത്തെന്നും ജീവിക്കുന്നു
മരണത്തെ ജയിച്ചവനെ

3) സൗഖ്യ ധായകാൻ എൻ യേശു
അടിപിണരാൽ സൗഖ്യം നല്കി
ആശ്രയം നീ എന്റെ നാഥാ
എത്ര മാധുര്യം ജീവിതത്തിൽ

1) Ella naavum paadi vaazhthum
Aaradhyanam Yeshuve
Sthothra yaagam arpichennum
Ninne vaazhthi sthuthicheedunnu

Yogyan nee Yeshuve
Sthuthikalkku yogyan nee
Yogyan nee yogyan nee
Daiva kunjade nee yogyan

2) Nithyamayi snehichenne
Thiru ninathal veendeduthu
Uyirthennum jeevikunnu
Maranathe jayichavane

3) Soukya dhaayakan enn Yeshu
Adipinaral soukyam nalki
Aasrayam nee ente naadha
Ethra madhuryam jeevithathil