അത്ഭുതം യേശുവിന്‍ നാമം

Athbutham yeshuvin naamam

Unknown

Writer/Singer

Unknown

അത്ഭുതം യേശുവിന്‍ നാമം
ഈ ഭൂവിലെങ്ങും ഉയര്‍ത്തിടാം

1
എല്ലാരും ഏകമായ് കൂടി സന്തോഷമായ്‌ ആരാധിക്കാം
നല്ലവനാം കര്‍ത്തനവന്‍ വല്ലഭനായ്‌ വെളിപ്പെടുമേ (അത്ഭുതം..)

2
നീട്ടിയ തൃക്കരത്താലും പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തിയാലും
തിരുവചനം അതിധൈര്യമായ്‌ ഉരച്ചീടുക സഹോദരരേ (അത്ഭുതം..)

3
മിന്നല്‍പിണരുകള്‍ വീശും പിന്മാരിയെ ഊറ്റുമവന്‍
ഉണരുകയായ്‌ ജനകോടികള്‍ തകരുമപ്പോള്‍ ദുര്‍ശക്തികളും (അത്ഭുതം..)

4
വെള്ളിയും പോന്നൊന്നുമല്ല ക്രിസ്തേശുവിന്‍ നാമത്തിനാല്‍
അത്ഭുതങ്ങള്‍ അടയാളങ്ങള്‍ നടന്നീടുമേ തന്‍ ഭുജബലത്താല്‍ (അത്ഭുതം..)

5
കുരുടരിന്‍ കണ്ണുകള്‍ തുറക്കും കാതു കേട്ടിടും ചെകിടര്‍ക്കുമെ
മുടന്തുള്ളവര്‍ കുതിച്ചുയരും ഊമരെല്ലാം സ്തുതി മുഴക്കും (അത്ഭുതം..)

6
ഭൂതങ്ങള്‍ വിട്ടുടന്‍ പോകും സര്‍വ്വ ബാധയും നീങ്ങിടുമേ
രോഗികളും ആശ്വസിക്കും ഗീതസ്വരം മുഴങ്ങിടുമേ (അത്ഭുതം..)

7
നിന്ദിത പാത്രരായ്‌ മേവാന്‍ നമ്മെ നായകന്‍ കൈവിടുമോ
എഴുന്നേറ്റു നാം പണിതീടുക തിരുക്കരങ്ങള്‍ നമ്മോടിരിക്കും (അത്ഭുതം..)

Athbhutham yeshuvin naamam
Ie bhuvilengum uyarthidaam

1 ellaarum ekamai kudy
santhoshamai aaradikkaam
nallavanam karthanavan
vallabanai velippedume

2 neettiya thri-karathalum
parishudhaatma sakthiyalum
thiru’vachanam athi’dhairyamaai
uracheeduka sahodarare

3 minnal-pinarukal veeshum
pinmaariye oottumavan
unarukayai jena-kodikal
thakarumappol durshakthikalum

4 velliyum ponnonnumalla
kristheshuvin naamathinal
atbhuthangal adayalangal
nadanneeume than bhujabelathal

5 kurudarin kannukal thurakkum
kaathu kettidum chekidarkume
mudanthullavar kuthi’chuyarum
umarellam sthuthi muzhakkum

6 bhuthangal vittudan pokum-
sarva bathayum neengedume
rogikalum aashvasikkum
geetha svaram muzhangeedume

7 ninditha paathraraay mevaan namme
naayakan kaividumo
ezhunnettu naam panitheeduka
thirukkarangal nammodirikkum