അംബ യെരുശലേം അമ്പരിന്‍ കാഴ്ചയില്‍

Amba yerushalem

Unknown

Writer/Singer

Unknown

അംബ യെരുശലേം അമ്പരിന്‍ കാഴ്ചയില്‍
അംബരെ വരുന്ന നാളെന്തു മനോഹരം

തന്‍മണവാളനുവേണ്ടിയലങ്കരി-
ച്ചുള്ളൊരു മണവാട്ടിട്ടി തന്നെയിക്കന്യകാ-

നല്ല പ്രവൃത്തികളായ സുചേലയെ
മല്ലമിഴി ധരിച്ചുകണ്ടഭിരാമയായ്

ബാബിലോണ്‍ വേശ്യയേപ്പോലിവളെ മരു-
ഭൂമിയിലല്ല കാണ്മു മാമലമേല്‍ ദൃഢം

നീളവും വീതിയും ഉയരവും സാമ്യമായ്
കാണുവതവളിലാണന്യയിലല്ലതു

ഇവളുടെ സൂര്യചന്ദ്രര്‍ ഒരുവിധത്തിലും വാനം
വിടുകയില്ലിവള്‍ ശോഭ അറുതിയില്ലാത്തതാം

രസമെഴും സംഗീതങ്ങള്‍ ഇവളുടെ കാതുകളില്‍
സുഖമരുളിടും ഗീതം സ്വയമിവള്‍ പാടിടും

കനകവും മുത്തു രത്നം ഇവളണികില്ലെങ്കിലും
സുമുഖിയാമിവള്‍കണ്ഠം ബഹുരമണീയമാം

Amba yerushalem ambarin kazchayil
Ambare varunna nalenthu manoharam

Than manavalanuvendiyalamkari
Chulloru manavatti thanney kkannyaka

Nalla pravarthikalaya suchelaye
Mallamizi dharichukondabhiramiyay

Babilon vesyayeppolivale maru
Bhumiyilalla kaanmu mamalamel dridam

neelavum veethiyum uyaravum saamyamay
Kanuvathivalilanannyayilallathu

Ivalude suryachandarar oruvidathilum vaanam
Vidukayillilaval shoba aaruthi’yilla’thatham

Rasamezhum samgeethagal ivalude kaathukalil
Sukamarulidum geetham swayamival padidum

Kannkavum muthu’ratnam ivayani’yillenkilum
Sumukiyamil kandam bahu’ramaneeyamam