അല്പകാലം മാത്രം ഈ ഭൂവിലെ വാസം

Alpakaalam mathram ee bhoovile vaasam

Unknown

Writer/Singer

Unknown

അല്പകാലം മാത്രം ഈ ഭൂവിലെ വാസം
സ്വര്‍പുരമാണെന്‍റെ നിത്യമാം വീട്

1

എന്‍ പ്രയാണ കാലം നാലുവിരല്‍ നീളം
ആയതിന്‍ പ്രതാപം കഷ്ടത മാത്രം
ഞാന്‍ പറന്നു വേഗം പ്രിയനോട് ചേരും
വിണ്‍ മഹിമ പ്രാപിച്ചെന്നും വിശ്രമിച്ചിടും
എന്നും വിശ്രമിച്ചിടും

2

പാളയത്തിനപ്പുറത്തു കഷ്ടമേല്ക്കുക നാം
പാടുപെട്ട യേശുവിന്‍റെ നിന്ദ ചുമക്കാം
നില്‍ക്കും നഗരം ഇല്ലിവിടെ പോര്‍ക്കളത്തില്‍ അത്രേ നാം
നില്‍ക്ക വേണ്ട പോര്‍ പൊരുതു യാത്ര തുടരാം
വേഗം യാത്ര തുടരാം

3

നാടു വിട്ടു വീട് വിട്ടു നാമധേയക്കൂട്ടം വിട്ടു
കാഠിന്യമാം ശോധനയില്‍ യാനം ചെയ്തോരാം
കൂടിയൊന്നായ് വാഴാന്‍ വാഞ്ഛിച്ചെത്ര നാളായ്‌
കാരുണ്യവാന്‍ പണി കഴിച്ച കൊട്ടാരം തന്നില്‍
ആ കൊട്ടാരം തന്നില്‍

Alpakaalam maathram ee bhoovile vaasam
Sworpuramanente nithyamam veedu – ente

1 En prayaanakalam naaluviral neelam
Aayathin prathaapam kashtatha maathram
Njaan parannu vegam priyanodu cherum
Vinmahima praapichennum visramichidum-ennum

2 Paalayathinappurathu kashtamelkkuka naam
Padupetta yesuvinte ninna chumakkaam
Nilkkum nagaramillivde porkkalathil-lathre naam
Nilka veenda por-poruthu yaathra thudaram-vegam

3 Muthumayamai vilangum pattanamaanathu
Puthanerusslaem puram thathra ssobhitham
Veedhi swacha-sphadikathulyam thanka nirmithamaam
Pattanamathinte bhangi varnyamallaho-bhangi

4 Naaduvittu veeduvittu namadhaya kottam vittu
Kaadinyamaam sodhanayil yaanam cheythorai
Koodi onnai vaazhaan vaanchichetra naalai
Kaarunyavan panikazhicha kottaaram thannil-aa

5 Paavanamaam pattanathilaaru kadanneedum
Paapamatta jeevitham nayichavarallo
Neethiyai nadannu ner paranju mannil
Paathivrithyamulla manavaatti maathrame-mana