ആലയിൽ ആടുകൾ ഏറേയുണ്ടെങ്കിലും

Aalayil aadukal ereundenkilum

Unknown

Writer/Singer

Unknown

ആലയിൽ ആടുകൾ ഏറേയുണ്ടെങ്കിലും
ലോകം മുഴുവൻ സ്വന്തമാണെങ്കിലും
നിൻ ദിവ്യസ്നേഹത്തിൻ സ്പന്ദനമില്ലെങ്കിൽ
നേട്ടങ്ങളെല്ലാം വ്യർത്ഥമല്ലേ
മറുഭാഷയിൽ ഞാൻ ഭാഷണം ചെയ്താലും
സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ശൂന്യനല്ലേ
മുഴങ്ങുന്ന ചേങ്ങിലയോ ഞാൻ വെറും
ചിലമ്പുന്ന കൈത്താളമോ (2)
ആലയിൽ ആടുകൾ ഏറേയുണ്ടെങ്കിലും
ലോകം മുഴുവൻ സ്വന്തമാണെങ്കിലും
സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ശൂന്യനല്ലേ

മലയെ മാറ്റിടും വിശ്വാസിയെന്നാലും
സഹനത്തിൻ ചൂളയിൽ എരിഞ്ഞീടിലും (2)
സമ്പത്തു മുഴുവൻ ഞാൻ ദാനമേകീടിലും
സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുമല്ല
സ്നേഹം ദൈവസ്നേഹം
എല്ലാം ക്ഷമിക്കുന്ന ദിവ്യസ്നേഹം (2)
ആലയിൽ ആടുകൾ ഏറേയുണ്ടെങ്കിലും
ലോകം മുഴുവൻ സ്വന്തമാണെങ്കിലും
സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ശൂന്യനല്ലേ

ഭാഷകളും വരദാനങ്ങളും എല്ലാം
കാലപ്രവാഹത്തിൽ പോയ് മറയും (2)
നശ്വരമീലോക ജീവിത യാത്രയിൽ
സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ശൂന്യനല്ലോ
സ്നേഹം അനന്തസ്നേഹം
ജീവനും ബലിയേകും ദിവ്യസ്നേഹം (2) (ആലയിൽ ..)

AALAYIL AADUKAL EREUNDENKILUM
LOKAM MUZHUVAN SWANTHAMANENKILUM
NIN DIVYA SNEHATHIN SPANTHANAMILLENKIL
NETTANGALELLAM VYARDHAMALLE
MARUBHASHAYIL NJAN BHAASHANAM CHEYTHALUM
SNEHAMILLENKIL NJAN SHOONYANALLE
-MUZHANGUNNA CHENGILAYO
NJAN VERUM CHILAMBUNNA KAI THAALAMO (2)
AALAYIL AADUKAL EREUNDENKILUM
LOKAM MUZHUVAN SWANTHAMANENKILUM
SNEHAMILLENKIL NJAN SHOONYANALLE

- MALAYE MAATTIDUM VISHWASIYENNALUM
SAHANATHIN CHOOLAYIL ERINJEEDILUM (2)
SAMBATHU MUZHUVAN NJAN DAANAMEKIDILUM
SNEHAMILLENKIL NJAN ONNUMALLA
- SNEHAM DAIVA SNEHAM ELLAM KSHAMIKUNNA DIVYA SNEHAM (2)

AALAYIL AADUKAL EREUNDENKILUM
LOKAM MUZHUVAN SWANTHAMANENKILUM
SNEHAMILLENKIL NJAN SHOONYANALLE

- BHAASHAKALUM VARADAANAGALUM ELLAM
KAALAPRAVAHATHIL POYI MARAYUM (2)
NASHWARAMEELOKA JEEVITHA YAATHRAYIL
SNEHAMILLENKIL NJAN SHOONYANALLO
- SNEHAM ANANTHA SNEHAM
JEEVANU BALIYEKUM DIVYA SNEHAM (2)

AALAYIL AADUKAL EREUNDENKILUM
LOKAM MUZHUVAN SWANTHAMANENKILUM
NIN DIVYA SNEHATHIN SPANTHANAMILLENKIL
NETTANGALELLAM VYARDHAMALLE
MARUBHASHAYIL NJAN BHAASHANAM CHEYTHALUM
SNEHAMILLENKIL NJAN SHOONYANALLE
-MUZHANGUNNA CHENGILAYO
NJAN VERUM CHILAMBUNNA KAI THAALAMO (2)