జీవితమంతా నీ ప్రేమ గానం ప్రణుతింతుమో దేవా

Jeevithamanthaa Nee Prema

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

జీవితమంతా నీ ప్రేమ గానం ప్రణుతింతుమో దేవా
ప్రచురింతు మేము నీ కీర్తిన్ ఆనంద గానంబుతో (2)

సర్వ సమయములలో నీ స్తుతి గానం
ఎల్లవేళలయందు నీ నామ ధ్యానం (2)
మాకదియే మేలు ఈ జీవితమున
స్తుతియింతు నా రక్షకా – (2) ||జీవితమంతా||

సృష్టినంతటిని నీ మాట చేత
సృజియించితివిగా మా దేవ దేవా (2)
నీ ఘనమగు మహిమం వర్ణింప తరమా
స్తుతియింతు నా రక్షకా – (2) ||జీవితమంతా||

కలుషాత్ములమైన మా కొరకు నీ
విలువైన ప్రాణంబు నర్పించితివిగా (2)
కల్వరి గిరిపై చూపిన ప్రేమన్
స్తుతియింతు నా రక్షకా – (2) ||జీవితమంతా||

Jeevithamanthaa Nee Prema Gaanam Pranuthinthumo Devaa
Prachurinthu Memu Nee Keerthin Aananda Gaanambutho (2)

Sarva Samayamulalo Nee Sthuthi Gaanam
Ellavelalayandu Nee Naama Dhyaanam (2)
Maakadiye Melu Ee Jeevithamuna
Sthuthiyinthu Naa Rakshakaa – (2) ||Jeevithamanthaa||

Srushtinanthatini Nee Maata Chetha
Srujiyinchithivigaa Maa Deva Devaa (2)
Nee Ghanamagu Mahiman Varnimpa Tharamaa
Sthuthiyinthu Naa Rakshakaa – (2) ||Jeevithamanthaa||

Kalushaathmulamaina Maa Koraku Nee
Viluvaina Praanambu Narpinchithivigaa (2)
Kalvari Giripai Choopina Preman
Sthuthiyinthu Naa Rakshakaa – (2) ||Jeevithamanthaa||