జీవింతు నేను ఇకమీదట – నా కొరకే కాదు

Jeevinthu Nenu

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

జీవింతు నేను ఇకమీదట – నా కొరకే కాదు
యేసు కొరకే జీవింతును (2)
నన్ను ప్రేమించిన – ప్రియ యేసు కొరకే
నాకై ప్రాణమిచ్చిన – ప్రభు యేసు కొరకే
జీవింతును జీవింతును
జీవింతును జీవింతును (2) ||జీవింతు||

నీ ఉన్నత పిలుపుకు లోబడదున్ – గురివైపునకే
బహుమానము పొందగ పరుగిడుదున్
వెనుకవున్నవన్నీ మరతును – ముందున్నవాటి
కొరకే నే వేగిరపడుదును (2)
నన్ను ప్రేమించిన యేసుని చూతును
నాకై ప్రాణమిచ్చిన ప్రభుని వెంబడింతును
గురి వైపుకే – పరుగెడుదును
వెనుదిరుగను – వెనుదిరుగను (2) ||జీవింతు||

శ్రమయైనా బాధైననూ – హింసయైనా
కరువైనా ఎదురైననూ
ఉన్నవైన రాబోవునవైనా – అధికారులైనా
ఎతైనా లోతైననూ (2)
నన్ను ఎడబాపునా ప్రభు ప్రేమనుండి
నేను విడిపోదునా ప్రభు నీడనుండి
జీవింతును – నా యేసుతో
జయమిచ్చును – నా యేసుడే (2) ||జీవింతు||

Jeevinthu Nenu Ika Meedata – Naa Korake Kaadu
Yesu Korake Jeevinthunu (2)
Nannu Preminchina – Priya Yesu Korake
Naakai Praanamichchina – Prabhu Yesu Korake
Jeevinthunu Jeevnithunu
Jeevinthunu Jeevnithunu (2) ||Jeevinthu||

Nee Unnatha Pilupuku Lobadudun – Guri Vaipunake
Bahumaanamu Pondaga Parugidudun
Venuka Unnavanni Marathunu – Mundunna Vaati
Korake Ne Vegirapadudunu (2)
Nannu Preminchina Yesuni Choothunu
Naakai Praanamichchina Prabhuni Vembadinthunu
Guri Vaipuke – Parugedudunu
Venudiruganu – Venudiruganu (2) ||Jeevinthu||

Shramayainaa Baadhainanu – Himsayainaa
Karuvainaa Edurainanu
Unnavaina Raabovunavainaa – Adhikaarulainaa
Etthainaa Lothainanu (2)
Nannu Edabaapunaa Prabhu Prema Nundi
Nenu Vidipodunaa Prabhu Needa Nundi
Jeevinthunu – Naa Yesutho
Jayamichchunu – Naa Yesude (2) ||Jeevinthu||