జీవనదిని నా హృదయములో

Jeevanadini Naa Hrudayamulo

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

జీవనదిని నా హృదయములో
ప్రవహింప చేయుమయ్యా (2)

శరీర క్రియలన్నియు
నాలో నశియింప చేయుమయ్యా (2) ||జీవ నదిని||

బలహీన సమయములో
నీ బలము ప్రసాదించుము (2) ||జీవ నదిని||

ఆత్మీయ వరములతో
నన్ను అభిషేకం చేయుమయ్యా (2) ||జీవ నదిని||

Jeevanadini Naa Hrudayamulo
Pravahimpa Cheyumayyaa (2)

Shareera Kriyalanniyu
Naalo Nashiyimpa Cheyumayyaa (2) ||Jeeva Nadini||

Balaheena Samayamulo
Nee Balamu Prasaadinchumu (2) ||Jeeva Nadini||

Aathmeeya Varamulatho
Nannu Abhishekam Cheyumayyaa (2) ||Jeeva Nadini||