జీవన తొలి సంధ్య నీతోనే ఆరంభం

Jeevana Tholi Sandhya

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

జీవన తొలి సంధ్య నీతోనే ఆరంభం
నా జీవన మలి సంధ్య నీతోనే అంతము (2)
నా జీవన యాత్రకు మలి సంధ్య ఆసన్నమౌతుంది (2)
నను సిద్ధపరచు యేసు నాథా నీతోనుండుటకు (2) ||జీవన||

నా జీవన యాత్రలో ఎన్నో అవరోధాలు
నా జీవన గమనంలో ఎన్నో అవమానాలు (2)
నిరీక్షణ లేని ఇతరుల పోలి దుఃఖించను నేను
నా భారము నీపై మోపి ముందుకు సాగుచున్నాను (2)
దేవా నీవే నా ఆశ్రయ దుర్గము (2) ||జీవన||

నా పూర్వికులందరు ఎప్పుడో గతించారు
ఏదో ఒక రోజున నా యాత్ర ముగించెదను (2)
నా శేష జీవితమంతయు నీకే అర్పించితినయ్యా
నా వేష భాషయులన్నియు నీకే సమర్పింతును దేవా (2)
దేవా నను నీ సాక్షిగ నిల్పుమా (2) ||జీవన||

Jeevana Tholi Sandhya Neethone Aarambham
Naa Jeevana Mali Sandhya Neethone Anthamu (2)
Naa Jeevana Yaathraku Mali Sandhya Aasannamauthundi (2)
Nanu Siddha Parachu Yesu Naatha Neethonundutaku (2) ||Jeevana||

Naa Jeevana Yaathralo Enno Avarodhaalu
Naa Jeevana Gamanamlo Enno Avamaaanaalu (2)
Nireekshana Leni Itharula Poli Dukhinchanu Nenu
Naa Bhaaramu Neepai Mopi Munduku Saaguchunnaanu (2)
Devaa Neeve Naa Aashraya Durgamu (2) ||Jeevana||

Naa Poorvikulandaru Eppudo Gathinchaaru
Edo Oka Rojuna Naa Yaathra Muginchedanu (2)
Naa Shesha Jeevithamanthayu Neeke Arpinchithinayyaa
Naa Vesha Bhaashayulanniyu Neeke Samarpinthunu Devaa (2)
Devaa Nanu Nee Saakshiga Nilpumaa (2) ||Jeevana||