జీవము గల దేవుని సంఘం

Jeevamugala Devuni Sangham

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

జీవము గల దేవుని సంఘం – ఎంతో ఎంతో రమ్యము
మనకై దేవుని సంకల్పం – ఎంతో ఎంతో శ్రేష్ఠము
సంకల్పమందున మనముండినా
ఆ సంఘమందున వసియించినా
ఎంతో ఎంతో ధన్యము – (2) ||జీవము||

యేసే స్వరక్తమిచ్చి – సంపాదించిన సంఘము
సత్యమునకు స్థంభమును – ఆధారమునైయున్నది (2)
పాతాళలోక ద్వారములు
దాని ఎదుట నిలువవు (2) ||జీవము||

యేసే శిరస్సైయున్న – శరీరము మనమందరము
పరిశుద్ధాత్మ మనలో – నివసించుచున్నాడు (2)
ఏ నరుడు దేవుని నిలయమును
పాడు చేయకూడదు (2) ||జీవము||

యవ్వన ప్రాయము మనలో – భవ్యానికి భయపడక
సవ్వడి చేయుచు నిరతం – కవ్వించు చుండును (2)
ప్రభు యేసు దివ్య మాదిరిలో
గమ్యము చేరగా సాగుదాం (2) ||జీవము||

ఏ ప్రాంతీయుల మైన – మనమందరము సోదరులం
శాశ్వత రాజ్యపు గురిలో – శ్రీ యేసుని సహ వారసులం (2)
లోకాన యేసుని త్యాగమును – సాహసముతో చాటుదాం
లోకాన క్రీస్తుని మహిమను – సహనముతోనే చాటుదాం ||జీవము||

Jeevamu Gala Devuni Sangham – Entho Entho Ramyamu
Manakai Devuni Sankalpam – Entho Entho Sreshtamu
Sankalpamanduna Manamundinaa – Aa Sanghamanduna
Vasiyinchinaa Entho Entho Dhanyamu

Yese Swarakthamichchi Sampaadinchina Sanghamu
Sathyamunaku Sthambhamunu Aadhaaramunaiyunnadi (2)
Paathaala Loka Dwaaramulu
Daani Eduta Niluvavu (2) ||Jeevamu||

Yese Shirassai Yunna – Shareeramu Manamandaramu
Parishuddhaathma Manalo Nivasinchuchunnaadu (2)
Ae Narudu Devuni Nilayamunu
Paadu Cheyakoodadu (2) ||Jeevamu||

Yavvana Praayamu Manalo – Bhavyaaniki Bhayapadaka
Savvadi Cheyuchu Niratham – Kavvinchu Chundunu (2)
Prabhu Yesu Divya Maadirilo
Gamyamu Cheragaa Saagudaam (2) ||Jeevamu||

Ae Praantheeyulamaina – Manamandaramu Sodarulam
Shaashwatha Raajyapu Gurilo – Shree Yesuni Saha Vaarasulam (2)
Lokaana Yesuni Thyaagamunu – Saahasamutho Chaatudaam
Lokaana Kreesthuni Mahimanu – Sahanamuthone Chaatudaam ||Jeevamu||