జయం జయం మన యేసుకే

Jayam Jayam Mana Yesuke

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

జయం జయం మన యేసుకే
మరణం గెలిచిన క్రీస్తుకే (2)
స్తుతులర్పించెదము – స్తోత్రము చేసెదము (2)
పునరుత్ధానుడైన క్రీస్తుని
మహిమపరచెదము (2) ||జయం జయం||

పాపములేని యేసుడు
సిలువలో పాపికై మరణించి (2)
మూడవదినమున – తిరిగి లేచెను (2)
మరణపు ముల్లును విరిచెను (2) ||జయం జయం||

పాపము చేసి మానవుడు
కోల్పోయిన అధికారమును (2)
సిలువను గెలిచి – తిరిగి తెచ్చెను (2)
సాతాను బలమును గెలిచెను (2) ||జయం జయం||

పాపము విడిచి సోదరా
ప్రభు సన్నిధికి రారమ్ము (2)
పునరుత్ధాన శక్తితో నింపి (2)
పరలోకమునకు చేర్చును (2) ||జయం జయం||

Jayam Jayam Mana Yesuke
Maranam Gelichina Kreesthuke (2)
Sthuthularpinchedamu – Sthothramu Chesedamu (2)
Punarutthaanudaina Kreesthuni
Mahimaparachedamu (2) ||Jayam Jayam||

Paapamu Leni Yesudu
Siluvalo Paapikai Maraninchi (2)
Moodava Dinamuna – Thirigi Lechenu (2)
Maranapu Mullunu Virichenu (2) ||Jayam Jayam||

Paapamu Chesi Maanavudu
Kolpoyina Adhikaaramunu (2)
Siluvanu Gelichi – Thirigi Thechchenu (2)
Saathaanu Balamunu Gelichenu (2) ||Jayam Jayam||

Paapamu Vidichi Sodaraa
Prabhu Sannidhiki Raraammu (2)
Punarutthaana Shakthitho Nimpi (2)
Paralokamunaku Cherchunu (2) ||Jayam Jayam||