ఇరువది నలుగురు పెద్దలతో

Iruvadi Naluguru Peddalatho

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఇరువది నలుగురు పెద్దలతో
పరిశుద్ధ దూతల సమూహముతో (2)
నాలుగు జీవుల గానముతో (2)
స్తుతియింపబడుచున్న మా దేవా ||ఇరువది||

భూమ్యాకాశములన్నియును
పర్వత సముద్ర జల చరముల్ (2)
ఆకాశ పక్షులు అనుదినము (2)
గానము చేయుచు స్తుతియింపన్ ||ఇరువది||

కరుణారసమగు హృదయుడవు
పరిశుద్ధ దేవ తనయుడవు (2)
మనుజుల రక్షణ కారకుడా (2)
మహిమ కలిగిన మా ప్రభువా ||ఇరువది||

గుప్పిలి విప్పి కూర్మితోను
గొప్పగ దీవెనలిచ్చెదవు (2)
గొర్రెల కాపరి దావీదు (2)
అయ్యెను ఎంతో మహారాజు ||ఇరువది||

Iruvadi Naluguru Peddalatho
Parishuddha Doothala Samoohamutho (2)
Naalugu Jeevula Gaanamutho (2)
Sthuthiyimpabaduchunna Maa Devaa ||Iruvadi||

Bhoomyaakaashamulanniyunu
Parvatha Samudra Jala Charamul (2)
Aakaasha Pakshulu Anudinamu (2)
Gaanamu Cheyuchu Sthuthiyimpan ||Iruvadi||

Karunaarasamagu Hrudayudavu
Parishuddha Deva Thanayudavu (2)
Manujula Rakshana Kaarakudaa (2)
Mahima Kaligina Maa Prabhuvaa ||Iruvadi||

Guppili Vippi Koormithonu
Goppaga Deevenalichchedavu (2)
Gorrela Kaapari Daaveedu (2)
Ayyenu Entho Mahaaraaju ||Iruvadi||