ఇన్నేళ్లు ఇలలో ఉన్నాము మనము

Innellu Ilalo

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఇన్నేళ్లు ఇలలో ఉన్నాము మనము
చల్లని దేవుని నీడలో
గతించిపోయే కాలం – స్మరించు యేసు నామం
సంతోషించు ఈ దినం ||ఇన్నేళ్లు||

లోకమే నటనాలయం
జీవితమే రంగుల వలయం (2)
పరలోకమే మనకు శాశ్వతం
పరలోక దేవుని నిత్య జీవం
ప్రేమామయుడే ఆ పరమాత్ముడే
పదిలపరచెనే రక్షణ భాగ్యం ||ఇన్నేళ్లు||

మారు మనస్సు మనిషికి మార్గం
పశ్చాత్తాపం మనసుకు మోక్షం (2)
నీ పూర్ణ హృదయముతో మోకరిల్లుమా
నీ పూర్ణ ఆత్మతో ప్రార్ధించుమా
పరిపూర్ణుడే పరిశుద్ధాత్ముడే
కరుణించునే కలకాలం ||ఇన్నేళ్లు||

Innellu Ilalo Unnaamu Manamu
Challani Devuni Needalo
Gathinchipoye Kaalam – Smarinchu Yesu Naamam
Santhoshinchu Ee Dinam ||Innellu||

Lokame Natanaalayam
Jeevithame Rangula Valayam (2)
Paralokame Manaku Shaashwatham
Paraloka Devuni Nithya Jeevam
Premaamayude Aa Paramaathmude
Padilaparachene Rakshana Bhaagyam ||Innellu||

Maaru Manassu Manishiki Maargam
Paschaatthaapam Manasuku Mokshyam (2)
Nee Poorna Hrudayamutho Mokarillmaa
Nee Poorna Aathmatho Praardhinchumaa
Paripoornude Parishuddhaathmude
Karuninchune Kala Kaalam ||Innellu||