ఇహమందున ఆ పరమందు నాకు

Ihamanduna Aa Paramandu

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఇహమందున ఆ పరమందు నాకు
గృహమొసగిన నా దైవమా
మితిలేని ప్రేమతో గతిలేని నాకు
స్థితినొసగిన నా స్నేహమా (2)
యేసయ్యా నీవే నా ఆద్యంతం
యేసయ్యా నీలోనే నా ఆత్మీయం
యేసయ్యా నీకై నా ఆరాటం
యేసయ్యా నీతోనే నా ఆనందం
నీవే నా ఆశీర్వాదం
నీతోనే నా అనుబంధం (2) ||ఇహమందున||

నేనునూ నా ఇంటి వారును
యెహోవాను సేవించెదం (2)
అని యెహోషువా నిను కొనియాడినంతగా
కీర్తించనా నిను స్తుతియించనా
నీ మేలులను నే చాటించనా (2)
యేసయ్యా నీవే నా సమీపం
యేసయ్యా నీలోనే నే సంపూర్ణం
యేసయ్యా నీకై నా సామర్ధ్యం
యేసయ్యా నీతోనే నా సంతోషం
నీవే నా సర్వస్వం
నీతోనే నా సహవాసం (2) ||ఇహమందున||

నీ ఇంటి లోనికి నను చేర్చడానికి
ఈ భువికేగి సిలువలో బలి అయితివా (2)
మరిలేచి మహిమతో ఏతెంచితివే
మధ్యాకాశమున నిను వీక్షించుటే
నీ కొరకు నాకున్న నిరీక్షణ (2)
యేసయ్యా నీవే నా ప్రస్థానం
యేసయ్యా నీలోనే నే ప్రత్యేకం
యేసయ్యా నీకై నా ప్రావీణ్యం
యేసయ్యా నీతోనే నా ప్రయాణం
నీవే నా ప్రపంచం
నీతోనే నా ప్రతి నిమిషం (2) ||ఇహమందున||

Ihamanduna Aa Paramandu Naaku
Gruhamosagina Naa Daivamaa
Mithileni Prematho Gathileni Naaku
Sthithinosagina Naa Snehamaa (2)
Yesayyaa Neeve Naa Aadyantham
Yesayyaa Neelone Naa Aathmeeyam
Yesayyaa Neekai Naa Aaraatam
Yesayyaa Neethone Naa Aanandam
Neeve Naa Aasheervaadam
Neethone Naa Anubandham (2) ||Ihamanduna||

Nenunu Naa Inti Vaarunu
Yehovaanu Sevinchedam (2)
Ani Yehoshuvaa Ninu Koniyaadinanthagaa
Keerthinchanaaa Ninu Sthuthiyinchanaa
Nee Melulanu Ne Chaatinchanaa (2)
Yesayyaa Neeve Naa Sameepam
Yesayyaa Neelone Ne Sampoornam
Yesayyaa Neekai Naa Saamardhyam
Yesayyaa Neethone Naa Santhosham
Neeve Naa Sarvasvam
Neethone Naa Sahavaasam (2) ||Ihamanduna||

Nee Inti Loniki Nanu Cherchadaaniki
Ee Bhuvikegi Siluvalo Bali Aithivaa (2)
Marilechi Mahimatho Ethenchithive
Madhyaakaashamuna Ninu Veekshinchute
Nee Koraku Naakunna Nireekshana (2)
Yesayyaa Neeve Naa Prasthaanam
Yesayyaa Neelone Ne Prathyekam
Yesayyaa Neekai Naa Praaveenyam
Yesayyaa Neethone Naa Prayaanam
Neeve Naa Prapancham
Neethone Naa Prathi Nimisham (2) ||Ihamanduna||