ఇదియేనయ్య మా ప్రార్థన

Idhiyenayyaa Maa Praardhana

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఇదియేనయ్య మా ప్రార్థన
ఇదియే మా విజ్ఞాపన
ఆలకించే దేవా
మము నీ ఆత్మతో నింపగ రావా (2)

నీ వాక్యములో దాగియున్న
ఆంతర్యమును మాకు చూపించయ్యా
నీ మాటలలో పొంచియున్న
మర్మాలను మాకు నేర్పించయ్యా (2)
నీ జ్ఞానమే మా వెండి పసిడి
నీ ధ్యానమే మా జీవిత మజిలి (2) ||ఆలకించే దేవా||

నీ దృష్టిలో సరిగా జీవించే
మాదిరి బ్రతుకును మాకు దయచేయయ్యా
నీ సృష్టిని మరిగా ప్రేమించే
లోబడని మా మనసులు సరిచేయయ్యా (2)
నీ జ్ఞానమే మా వెండి పసిడి
నీ ధ్యానమే మా జీవిత మజిలి (2) ||ఆలకించే దేవా||

నీ సువార్తను గొప్పగ చాటే
బెదరని పెదవులు మాకు ఇవ్వుము దేవా
నీ సేవలో తప్పక కొనసాగే
అలుపెరుగని పాదములు నొసగుము ప్రభువా (2)
నీ జ్ఞానమే మా వెండి పసిడి
నీ ధ్యానమే మా జీవిత మజిలి (2) ||ఆలకించే దేవా||

Idiyenayya Maa Praarthana
Idiye Maa Vignaapana
Aalakinche Devaa
Mamu Nee Aathmatho Nimpaga Raavaa (2)

Nee Vaakyamulo Daagiyunna
Aantharyamunu Maaku Choopinchayyaa
Nee Maatalalo Ponchiyunna
Marmaalanu Maaku Nerpinchayyaa (2)
Nee Gnaaname Maa Vendi Pasidi
Nee Dhyaaname Maa Jeevitha Majili (2) ||Aalakinche Devaa||

Nee Drushtilo Sarigaa Jeevinche
Maadiri Brathukunu Maaku Dayacheyayyaa
Nee Srushtini Marigaa Preminche
Lobadani Maa Manasulu Saricheyayyaa (2)
Nee Gnaaname Maa Vendi Pasidi
Nee Dhyaaname Maa Jeevitha Majili (2) ||Aalakinche Devaa||

Nee Suvaarthanu Goppaga Chaate
Bedarani Pedavulu Maaku Ivvumu Devaa
Nee Sevalo Thappaka Konasaage
Aluperugani Paadamulu Nosagumu Prabhuvaa (2)
Nee Gnaaname Maa Vendi Pasidi
Nee Dhyaaname Maa Jeevitha Majili (2) ||Aalakinche Devaa||