ఇదిగో దేవా నా జీవితం

Idhigo Devaa Naa Jeevitham

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఇదిగో దేవా నా జీవితం
ఆపాదమస్తకం నీకంకితం (2)
శరణం నీ చరణం (4) ||ఇదిగో||

పలుమార్లు వైదొలగినాను
పరలోక దర్శనమునుండి
విలువైన నీ దివ్య పిలుపుకు
నే తగినట్లు జీవించనైతి (2)
అయినా నీ ప్రేమతో
నన్ను దరిచేర్చినావు
అందుకే గైకొనుము దేవా
ఈ నా శేష జీవితం ||ఇదిగో||

నీ పాదముల చెంత చేరి
నీ చిత్తంబు నేనెరుగ నేర్పు
నీ హృదయ భారంబు నొసగి
ప్రార్థించి పనిచేయనిమ్ము (2)
ఆగిపోక సాగిపోవు
ప్రియసుతునిగా పనిచేయనిమ్ము
ప్రతి చోట నీ సాక్షిగా
ప్రభువా నన్నుండనిమ్ము ||ఇదిగో||

విస్తార పంట పొలము నుండి
కష్టించి పని చేయ నేర్పు
కన్నీటితో విత్తు మనసు
కలకాలం మరి నాకు నొసగు (2)
క్షేమ క్షామ కాలమైనా
నిన్ను ఘనపరచు బతుకునిమ్మయ్యా
నశియించే ఆత్మలన్
నీ దరి చేర్చు కృపనిమ్మయ్యా ||ఇదిగో||

Idigo Devaa Naa Jeevitham
Aapaadamasthakam Neekankitham (2)
Sharanam Nee Charanam (4) ||Idigo||

Palumaarlu Vaidolaginaanu
Paraloka Darshanamunundi
Viluvaina Nee Divya Pilupuku
Ne Thaginatlu Jeevinchanaithi (2)
Ainaa Nee Prematho
Nannu Dari Cherchinaavu
Anduke Gaikonumu Devaa
Ee Naa Shesha Jeevitham ||Idigo||

Nee Paadamula Chentha Cheri
Nee Chiththambu Neneruga Nerpu
Nee Hrudaya Bhaarambu Nosagi
Praardhinchi Panicheyanimmu (2)
Aagipoka Saagipovu
Priyasuthuniga Panicheyanimmu
Prathi Chota Nee Saakshigaa
Prabhuvaa Nannundanimmu ||Idigo||

Visthaara Panta Polamu Nundi
Kashtinchi Pani Cheya Nerpu
Kanneetitho Vitthu Manasu
Kalakaalam Mari Naaku Nosagu (2)
Kshema Kshaama Kaalamainaa
Ninnu Ghanaparachu Bathukunimmayyaa
Nashiyinche Aathmalan
Nee Dari Cherchu Krupanimmayyaa ||Idigo||