ఇది కోతకు సమయం

Idhi Kothaku Samayam

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఇది కోతకు సమయం
పనివారి తరుణం – ప్రార్ధన చేయుదమా (2)
పైరును చూచెదమా – పంటను కోయుదమా (2) ||ఇది కోతకు||

కోతెంతో విస్తారమాయెనే
కోతకు పనివారు కొదువాయెనే (2)
ప్రియయేసు నిధులన్ని నిలువాయెనే (2) ||ఇది కోతకు||

సంఘమా మౌనము దాల్చకుమా
కోసెడి పనిలోన పాల్గొందుమా (2)
యజమాని నిధులన్ని మీకే కదా (2) ||ఇది కోతకు||

శ్రమలేని ఫలితంబు మీకీయగా
కోసెడి పనిలోన పాల్గొందుమా (2)
జీవార్ధ ఫలములను భుజియింతమా (2) ||ఇది కోతకు||

Idi Kothaku Samayam
Panivaari Tharunam Praarthana Cheyudamaa (2)
Pairunu Choochedamaa
Pantanu Koyudamaa (2) ||Idi Kothaku||

Kothentho Visthaaramaayene
Kothaku Panivaaru Koduvaayene (2)
Priya Yesu Nidhulanni Niluvaayene (2) ||Idi Kothaku||

Sanghamaa Mounamu Daalchakumaa
Kosedi Panilona Paalgondumaa (2)
Yajamaani Nidhulanni Meeke Kadaa (2) ||Idi Kothaku||

Shramaleni Phalithambu Meekeeyagaa
Kosedi Panilona Paalgondumaa (2)
Jeevaarda Phalamulanu Bhujiyinthumaa (2) ||Idi Kothaku||