హే దునియా కే లోగో ఉంఛీ ఆవాజ్ కరో

Ibaadath Karo

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

హే దునియా కే లోగో ఉంఛీ ఆవాజ్ కరో
గావో ఖుషీ కే గీత్
ఉస్-కా గున్-గాన్ కరో
ఇబాదత్ కరో ఉస్-కీ ఇబాదత్ కరో
ఇబాదత్ కరో ఉస్-కీ ఇబాదత్ కరో (2)

యాద్ రకో కీ వహీ ఇక్ ఖుదా హై
హమ్ కో యే జీవన్ ఉసీనే దియా హై
ఉస్ ఛారగాహ్ సే హమ్ సబ్ హై ఆయే
హమ్-దో సనా కే హమ్ గీత్ గాయే
రబ్ క తుమ్ శుక్ర్ కరో
ఉంఛీ ఆవాజ్ కరో
గావో ఖుషీ కే గీత్
ఉస్-కా గున్-గాన్ కరో
ఇబాదత్ కరో ఉస్-కీ ఇబాదత్ కరో
ఇబాదత్ కరో ఉస్-కీ ఇబాదత్ కరో

నామే ఖుదావన్ కిత్-నా ముబారక్
మేరా ఖుదావన్ కిత్-నా భళా హై
రెహ్-మత్ హై ఉస్-కీ సది-యో పురానీ
వఫా కా అజర్ సే యహీ సిల్-సిలా హై
ఉస్-పర్ ఈమాన్ ధరో, ఉస్-కే ఘర్ ఆవ్ ఛలో
గావో ఖుషీ కే గీత్
ఉస్-కా గున్-గాన్ కరో
ఇబాదత్ కరో ఉస్-కీ ఇబాదత్ కరో
ఇబాదత్ కరో ఉస్-కీ ఇబాదత్ కరో ||హే దునియా||

Hei Duniyaa Ke Logon Oonchi Aawaaj Karo
Gaawon Khushi Key Geeth
Uskaa Gungaan Karo
Ibaadath Karo Uski Ibaadath Karo
Ibaadath Karo Uski Ibaadath Karo (2)

Yaad Rako Ki Vahi Ek Khudaa Hein
Hum Ko Ye Jeevan Useene Diyaa Hein
Us Chaaragaah Se Hum Sab Hein Aaye
Humd o Sana Ke Hum Geeth Gaaye
Rab Ka Thum Shukr Karo
Oonchi Aawaaj Karo
Gaawon Khushi Key Geeth
Uskaa Gungaan Karo
Ibaadath Karo Uski Ibaadath Karo
Ibaadath Karo Uski Ibaadath Karo

Naamey Khudaawand Kithnaa Mubaarak
Meraa Khudaawand Kithnaa Bhalaa Hein
Rehmath Hei Uski Sadiyon Puraani
Wafaa Kaa Azar Se Yahi Silsila Hein
Uspar Eeman Dharo, Uske Ghar Aao Chalo
Gaawon Khushi Key Geeth
Uskaa Gungaan Karo
Ibaadath Karo Uski Ibaadath Karo
Ibaadath Karo Uski Ibaadath Karo ||Hei Duniyaa||