హృదయమనెడు తలుపు నొద్ద – యేసు నాథుండు

Hrudayamanedu Thalupu Nodda

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

హృదయమనెడు తలుపు నొద్ద – యేసు నాథుండు
నిలచి – సదయుడగుచు దట్టుచుండు – సకల విధములను (2) ||హృదయ||

పరుని బోలి నిలుచున్నాడు – పరికించి చూడ
నతడు – పరుడు గాడు రక్షకుండు – ప్రాణ స్నేహితుడు (2) ||హృదయ||

కరుణా శీలుండతడు గాన – గాచి యున్నాడు
యేసు – కరుణ నెరిగి గారవింప – గరము న్యాయంబు (2) ||హృదయ||

ఎంత సేపు నిలువ బెట్టి – యేడ్పింతు రతని
నాత – డెంతో దయచే బిలుచుచున్నా – డిప్పుడు మిమ్ములను (2) ||హృదయ||

అతడు మిత్రుడతడు మిత్రుం – డఖిల పాపులకు
మీర – లతని పిలుపు వింటి రేని – యతడు ప్రియుడగును (2) ||హృదయ||

జాలి చేత దన హస్తముల – జాపి యున్నాడు
మిమ్ము – నాలింగనము సేయ గోరి – యనిశము కనిపెట్టు (2) ||హృదయ||

సాటిలేని దయగల వాడు – సర్వేశు సుతుడు
తన – మాట వినెడు వారల నెల్ల – సూటిగ రక్షించు (2) ||హృదయ||

చేర్చుకొనుడి మీ హృదయమున – శ్రీ యేసునాథు
నతడు – చేర్చుకొనుచు మీ కిచ్చును – చీర జీవము కృపను (2) ||హృదయ||

అతడు తప్పక కలుగజేయు – నఖిల భాగ్యములు
మీర – లతని హత్తుకొందు రప్పు – డానందము తోడ (2) ||హృదయ||

బ్రతుకు శాశ్వతంబు కాదు – పరికించు చూడు
గాన – బ్రతికి యుండు కాలముననే – ప్రభుని గొలువండి (2) ||హృదయ||

Hrudayamanedu Thalupu Nodda – Yesu Naathundu
Nilachi – Sadayudaguchu Dattuchundu – Sakala Vidhamulanu (2) ||Hrudaya||

Paruni Boli Niluchunnaadu – Parikinchi Chooda
Nathadu – Parudu Gaadu Rakshakundu – Praana Snehithudu (2) ||Hrudaya||

Karunaa Sheelundathadu Gaana – Gaachi Yunnaadu
Yesu – Karuna Nerigi Gaaravimpa – Garamu Nyaayambu (2) ||Hrudaya||

Entha Sepu Niluva Betti – Yedpinthu Rathani
Naatha – Dentho Dayache Biluchuchunnaa – Dippudu Mimmulanu (2) ||Hrudaya||

Athadu Mithrudathadu Mithrun – Dakhila Paapulaku
Meera – Lathani Pilupu Vinti Reni – Yathadu Priyudagunu (2) ||Hrudaya||

Jaali Chetha Dana Hasthamula – Jaaapi Yunnaadu
Mimmu – Naalinganamu Seya Gori – Yanishamu Kanipettu (2) ||Hrudaya||

Saatileni Dayagala Vaadu – Sarveshu Suthudu
Thana – Maata Vinedu Vaarala Nella – Sootiga Rakshinchu (2) ||Hrudaya||

Cherchukonudi Mee Hrudayamuna – Shree Yesunaathu
Nathadu – Cherchukonuchu Mee Kichchunu – Chira Jeevamu Krupanu (2) ||Hrudaya||

Athadu Thappaka Kalugajeyu – Nakhila Bhaagyamulu
Meera – Lathani Haththukondu Rappu – Daanandamu Thoda (2) ||Hrudaya||

Brathuku Shaashwathambu Kaadu – Parikinchu Choodu
Gaana – Brathiki Yundu Kaalamunane – Prabhuni Goluvandi (2) ||Hrudaya||