హే ప్రభుయేసు హే ప్రభుయేసు హే ప్రభు దేవసుతా

Hey Prabhu Yesu

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

హే ప్రభుయేసు హే ప్రభుయేసు హే ప్రభు దేవసుతా
సిల్వధరా – పాపహరా – శాంతికరా ||హే ప్రభు||

శాంతి సమాధానాధిపతీ
స్వాంతములో ప్రశాంతనిధీ (2)
శాంతి స్వరూపా జీవనదీపా (2)
శాంతి సువార్తనిధీ ||సిల్వధరా||

తపములు తరచిన నిన్నెగదా
జపములు గొలిచిన నిన్నెగదా (2)
విఫలులు చేసిన విజ్ఞాపనలకు (2)
సఫలత నీవెగదా ||సిల్వధరా||

మతములు వెదకిన నిన్నెకదా
వ్రతములుగోరిన నిన్నెగదా (2)
పతితులు దేవుని సుతులని నేర్పిన (2)
హితమతి వీవెగదా ||సిల్వధరా||

పలుకులలో నీ శాంతికధ
తొలకరి వానగా కురిసెగదా (2)
మలమల మాడిన మానవ హృదయము (2)
కలకలలాడె కదా ||సిల్వధరా||

కాననతుల్య సమాజములో
హీనత జెందెను మానవత (2)
మానవ మైత్రిని సిల్వ పతాకము (2)
దానము జేసెగదా ||సిల్వ ధరా||

దేవుని బాసిన లోకములో
చావుయే కాపురముండె గదా (2)
దేవునితో సఖ్యంబును జగతికి (2)
యీవి నిడితివి గదా ||సిల్వ ధరా||

పాపము చేసిన స్త్రీని గని
పాపుల కోపము మండె గదా (2)
దాపున జేరి పాపిని బ్రోచిన (2)
కాపరి వీవెగదా ||సిల్వ ధరా||

ఖాళీ సమాధిలో మరణమును
ఖైదిగ జేసిన నీవే గదా (2)
ఖలమయుడగు సాతానుని గర్వము (2)
ఖండనమాయె గదా ||సిల్వ ధరా||

కలువరిలో నీ శాంతి సుధా
సెలయేరుగ బ్రవహించె గదా (2)
కలుష ఎడారిలో కలువలు పూయుట (2)
సిలువ విజయము గదా ||సిల్వ ధరా||

Hey Prabhu Yesu – Hey Prabhu Yesu – Hey Prabhu Deva Suthaa
Silva Dharaa, Paapa Haraa, Shaanthi Karaa ||Hey Prabhu||

Shaanthi Samaadhaanaadhipathi
Swaanthamulo Prashaantha Nidhi (2)
Shaanthi Swaroopaa, Jeevana Deepaa (2)
Shaanthi Suvaartha Nidhi ||Silva Dharaa||

Thapamulu Tharachina Ninne Gadaa
Japamulu Golichina Ninne Gadaa (2)
Viphalulu Jesina Vignaapanalaku (2)
Saphalatha Neeve Gadaa ||Silva Dharaa||

Mathamulu Vedakina Ninne Gadaa
Vrathamulu Gorina Ninne Gadaa (2)
Pathithulu Devuni Suthulani Nerpina (2)
Hithamathi Veeve Gadaa ||Silva Dharaa||

Palukulalo Nee Shaanthi Katha
Tholakari Vaanaga Gurise Gadaa (2)
Malamala Maadina Maanava Hrudayamu (2)
Kalakalalaade Kadaa ||Silva Dharaa||

Kaananathulya Samaajamulo
Heenatha Jendenu Maanavatha (2)
Maanava Maithrini Silva Pathaakamu (2)
Daanamu Jesegadaa ||Silva Dharaa||

Devuni Baasina Lokamulo
Chaavuye Kaapuramunde Gadaa (2)
Devunitho Sakhyambunu Jagathiki (2)
Yeevi Nidithivi Gadaa ||Silva Dharaa||

Paapamu Chesina Sthreeni Gani
Paapula Kopamu Made Gadaa (2)
Daapuna Jeri Paapini Brochina (2)
Kaapari Veeve Gadaa ||Silva Dharaa||

Khaalee Samaadhilo Maranamunu
Khaidiga Jesina Neeve Gadaa (2)
Khalamayudagu Saathaanuni Garvamu (2)
Khandanamaaye Gadaa ||Silva Dharaa||

Kaluvarilo Nee Shaanthi Sudhaa
Selayeruga Bravahinche Gadaa (2)
Kalusha Edaarilo Kaluvalu Pooyuta (2)
Siluva Vijayamu Gadaa ||Silva Dharaa||