హల్లేలూయని పాడరండి

Hallelooyani Paadarandi

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

హల్లేలూయని పాడరండి
విజయుడైన యేసునకు (2)
మరణము గెలిచె గదా
మహిమతో లేచె గదా (2) ||హల్లేలూయని||

పాప బలము మరణ భయము
లేదు ఈ జగతిలో (2)
మరణపు ముళ్ళు విరిచివేసెను (2)
నిత్య జీవమిచ్చెనుగా ||హల్లేలూయని||

ఖాళి సమాధి కనుపరచెనుగా
పునరుత్తాన వార్తను (2)
జీవము నిండిన దేవుడిలలో (2)
యేసు క్రీస్తు ప్రభువొక్కడే ||హల్లేలూయని||

Hallelooyani Paadarandi
Vijayudaina Yesunaku (2)
Maranamu Geliche Gadhaa
Mahimatho Leche Gadhaa (2) ||Hallelooyani||

Paapa Balamu Marana Bhayamu
Ledhu Ee Jagathilo (2)
Maranapu Mullu Virichivesenu (2)
Nithya Jeevamichchenugaa ||Hallelooyani||

Khaali Samaadhi Kanuparachenugaa
Punarutthana Vaarthanu (2)
Jeevamu Nindina Devudilalo (2)
Yesu Kreesthu Prabhuvokkade ||Hallelooyani||