హల్లెలూయ స్తుతి మహిమ

Hallelooya Sthuthi Mahima

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

హల్లెలూయ స్తుతి మహిమ
ఎల్లప్పుడు దేవుని కిచ్చెదము (2)
ఆ… హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా (2)

అల సైన్యములకు అధిపతియైన
ఆ దేవుని స్తుతించెదము (2)
అల సంద్రములను దాటించిన
ఆ యెహోవాను స్తుతించెదము (2) ||హల్లెలూయ||

ఆకాశమునుండి మన్నాను పంపిన
దేవుని స్తుతించెదము (2)
బండనుండి మధుర జలమును పంపిన
ఆ యెహోవాను స్తుతించెదము (2) ||హల్లెలూయ||

Hallelujah Sthuthi Mahima
Ellappudu Devuni Kichchedamu (2)
Aa Aa Aa Hallelujah Hallelujah Hallelujah (2)

Ala Sainyamulaku Adhipathi Aina
Aa Devuni Sthuthinchedamu (2)
Ala Sandramulanu Daatinchina
Aa Yehovanu Sthuthinchedamu (2) ||Hallelujah||

Aakaashamu Nundi Mannaanu Pampina
Devuni Sthuthinchedamu (2)
Banda Nundi Madhura Jalamunu Pampina
Aa Yehovanu Sthuthinchedamu (2) ||Hallelujah||