హల్లెలూయ పాటలతో

Hallelooya Paatalatho

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

హల్లెలూయ పాటలతో
ఆనంద గీతాలతో (2)
కృపామయుండా నీ మేలులన్ని
స్మరించి స్తుతింతును (2)

నేనారణ్యా యానములో
నిను పలుమార్లు విసిగించినా (2)
కోపించుచునే వాత్సల్యము చూపి
అనుదినము నను మరువక
మన్నాను నాకిడితివి (2) ||హల్లెలూయ||

మలినంబైన వలువలతో
నే నీ ఎదుట నిలుచుండగా (2)
కృపతో నా నేరములను క్షమియించి
పరిశుద్ధ వస్త్రములతో
నన్నలంకరించితివి (2) ||హల్లెలూయ||

నే కృంగిన వేళలలో
నీ అభిషేక తైలముచే (2)
పక్షిరాజు యవ్వనము వలె నా బలము
నూతనము జేసితివి
నను పైకెగుర జేసితివి (2) ||హల్లెలూయ||

Hallelooya Paatalatho Aananda
Aananda Geethaalatho (2)
Krupaamayundaa Nee Melulanni
Smarinchi Sthuthinthunu (2)

Nenaranya Yaanamulo
Ninu Palumaarlu Visginchinaa (2)
Kopinchuchune Vaathsalyamu Choopi
Anudinamu nanu Maruvaka
Mannaanu Naakidithivi (2) ||Hallelooya||

Malinambaina Valuvalatho
Ne Nee Yeduta Niluchundagaa (2)
Krupatho Naa Neramulanu Kshamiyinchi
Parishuddha Vasthramulatho
Nannalankarinchithivi (2) ||Hallelooya||

Ne Krungina Velalalo
Nee Abhisheka Thailamuche (2)
Pakshiraaju Yavvanamu Vale Naa Balamu
Noothanamu Jesithivi
Nanu Paikegura Jesithivi (2) ||Hallelooya||