హల్లెలూయ పాట – యేసయ్య పాట

Hallelooya Paata

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

హల్లెలూయ పాట – యేసయ్య పాట
పాడాలి ప్రతి చోట – పాడాలి ప్రతి నోట
హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా (4) ||హల్లెలూయ||

కష్టాలుయే కలిగినా – కన్నీరుయే మిగిలినా (2)
స్తుతి పాటలే పాడుమా – ప్రభు యేసునే వేడుమా (2) ||హల్లెలూయ||

చెరసాలలో వేసినా- సంకెళ్లు బిగియించినా (2)
స్తుతి పాటలే పాడుమా – ప్రభు యేసునే వేడుమా (2) ||హల్లెలూయ||

Hallelooya Paata – Yesayya Paata
Paadaali Prathi Chota – Paadaali Prathi Nota
Hallelooyaa Hallelooyaa Hallelooyaa (4) ||Hallelooyaa||

Kashtaalenno Kaliginaa – Kanneeruye Migilinaa (2)
Sthuthi Paatale Paadumaa – Prabhu Yesune Vedumaa (2) ||Hallelooya||

Cherasaalalo Vesinaa – Sankellu Bigiyinchinaa (2)
Sthuthi Paatale Paadumaa – Prabhu Yesune Vedumaa (2) ||Hallelooya||