గొప్ప దేవుడవని శక్తి సంపన్నుడని

Goppa Devudavani

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

గొప్ప దేవుడవని శక్తి సంపన్నుడని
గళమెత్తి నిన్ను నేను గానమాడెదన్
రాజుల రాజువని రక్షణ దుర్గమని
నీ కీర్తిని నేను కొనియాడెదన్
హల్లెలూయా నా యేసునాథా
హల్లెలూయా నా ప్రాణనాథా (2) ||గొప్ప||

అద్భుత క్రియలు చేయువాడని
ఆశ్చర్య కార్యాలు చేయగలడని (2)
అద్వితీయుడవని ఆదిసంభూతుడని
ఆరాధించెద నిత్యం నిన్ను (2) ||హల్లెలూయా||

సాగరాన్ని రెండుగా చేసినాడని
సాతాను శక్తులను ముంచినాడని (2)
సర్వోన్నతుడవని సర్వ సంపన్నుడని
సాక్ష్య గీతం నే పాడెదన్ (2) ||హల్లెలూయా||

Goppa Devudavani Shakthi Sampannudani
Galameththi Ninnu Nenu Gaanamaadedan
Raajula Raajuvani Rakshana Durgamani
Nee Keerthini Nenu Koniyaadedan
Hallelooyaa Naa Yesunaathaa
Hallelooyaa Naa Praananaathaa (2) ||Goppa||

Adbhutha Kriyalu Cheyuvaadani
Aascharya Kaaryaalu Cheyagaladani (2)
Advitheeyudavani Aadisambhoothudani
Aaraadhincheda Nithyam Ninnu (2) ||Hallelooyaa||

Saagaraanni Rendugaa Chesinaadani
Saathaanu Shakthulanu Munchinaadani (2)
Sarvonnathudavani Sarva Sampannudani
Saakshya Geetham Ne Paadedan (2) ||Hallelooyaa||