గిర గిర తిరిగి తిరిగి తిరిగి

Gira Gira Thirigi

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

గిర గిర తిరిగి తిరిగి తిరిగి
తిరిగి తిరిగి తిరిగి తిరిగి
నెమలి వలె నే ఆడెద
గల గల పారే పారే పారే
పారే పారే పారే పారే
అలల వలె నే పొంగెద
తెల్లని వస్త్రము ధరియించెద
దేవుని మహిమకై జీవించెద
ఈ సౌందర్యము నా దేవునిదే
నా దేవుని మహిమకే నే వాడెద

గిర గిర తిరిగి తిరిగి తిరిగి
తిరిగి తిరిగి తిరిగి తిరిగి
నెమలి వలె నే ఆడెద
గల గల పారే పారే పారే
పారే పారే పారే పారే
అలల వలె నే పొంగెద
యేసుని శిష్యునిగా ఉండెద
ఆయన సువార్తనే చాటెద
పరలోకముకై వేచియుండెదా
జీవ కిరీటము నే పొందెద ||గిర||

Gira Gira Thirigi Thirigi Thirigi
Thirigi Thirigi Thirigi Thirigi
Nemali Vale Ne Aadeda
Gala Gala Paare Paare Paare
Paare Paare Paare Paare
Alala Vale Ne Pongeda
Thellani Vasthramu Dhariyincheda
Devuni Mahimakai Jeevincheda
Ee Soundaryamu Naa Devunide
Naa Devuni Mahimake Ne Vaadeda

Gira Gira Thirigi Thirigi Thirigi
Thirigi Thirigi Thirigi Thirigi
Nemali Vale Ne Aadeda
Gala Gala Paare Paare Paare
Paare Paare Paare Paare
Alala Vale Ne Pongeda
Yesuni Shishyunigaa Undeda
Aayana Suvaarthane Chaateda
Paralokamukai Vechiyundeda
Jeeva Kireetamu Ne Pondeda ||Gira||