గీతం గీతం జయ జయ గీతం

Geetham Geetham

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

గీతం గీతం జయ జయ గీతం
చేయి తట్టి పాడెదము (2)
యేసు రాజు లేచెను హల్లెలూయ
జయ మార్భటించెదము (2) || గీతం||

చూడు సమాధిని మూసినరాయి
దొరలింపబడెను
అందు వేసిన ముద్ర కావలి నిల్చెను
దైవ సుతుని ముందు || గీతం||

వలదు వలదు యేడువవలదు
వెళ్ళుడి గలిలయకు
తాను చెప్పిన విధమున తిరిగి లేచెను
పరుగిడి ప్రకటించుడి || గీతం||

అన్న కయప వారల సభయు
అదరుచు పరుగిడిరి
ఇంక భూతగణముల ధ్వనిని వినుచు
వణకుచు భయపడిరి || గీతం||

గుమ్మముల్ తెరచి చక్కగ నడువుడి
జయ వీరుడు రాగా
మీ మేళతాళ వాద్యముల్ బూర
లెత్తి ధ్వనించుడి || గీతం||