గలిలయ తీరాన చిన్న నావ

Galilaya Theeraana

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

గలిలయ తీరాన చిన్న నావ
యేసయ్య ఏర్పరచు-కున్న నావ (2)
యేసయ్య సేవలో వాడబడిన
యేసయ్య బోధకు ఉపయోగపడిన
ఆ నావలా నేనుంటే చాలునయ్యా ||గలిలయ||

యేసయ్య రాకకై ఎదురు చూసిన
యేసయ్యను మోస్తూ పరవశించిన (2)
ఆత్మల సంపాదనకై వాడబడిన
ఆశ్చర్య కార్యములెన్నో చూసిన
ఆ నావలా నిన్ను మోస్తే చాలునయ్యా ||గలిలయ||

సుడిగుండాలెన్నో ఎదురొచ్చినా
పెనుతుఫానులెన్నో అడ్డొచ్చినా (2)
ఆగకుండా ముందుకే కొనసాగిన
అలుపెరగని సేవకై సిద్ధపడిన
ఆ నావలా నన్ను కూడా వాడుమయ్యా ||గలిలయ||

Galilaya Theeraana Chinna Naava
Yesayya Aerparachu-kunna Naava (2)
Yesayya Sevalo Vaadabadina
Yesayya Bodhaku Upayogapadina
Aa Naavalaa Nenunte Chaalunayyaa ||Galilaya||

Yesayya Raakakai Eduru Choosina
Yesayyanu Mosthu Paravashinchina (2)
Aathmala Sampaadanakai Vaadabadina
Aascharya Kaaryamulenno Choosina
Aa Naavalaa Ninnu Mosthe Chaalunayyaa ||Galilaya||

Sudigundaalenno Edurochchinaa
Penuthuphaanulenno Addochchinaa (2)
Aagakundaa Munduke Konasaagina
Aluperagani Sevakai Siddhapadina
Aa Naavalaa Nannu Kooda Vaadumayyaa ||Galilaya||