హల్లెలూయా స్తోత్రం యేసయ్యా

Gadachina Kaalamu

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

హల్లెలూయా స్తోత్రం యేసయ్యా (2)
గడచిన కాలము కృపలో మమ్ము
దాచిన దేవా నీకే స్తోత్రము
పగలూ రేయి కనుపాపవలె
కాచిన దేవా నీకే స్తోత్రము (2)
మము దాచిన దేవా నీకే స్తోత్రము
కాపాడిన దేవా నీకే స్తోత్రము (2) ||గడచిన||

కలత చెందిన కష్టకాలమున
కన్న తండ్రివై నను ఆదరించిన
కలుషము నాలో కానవచ్చినా
కాదనక నను కరుణించిన (2)
కరుణించిన దేవా నీకే స్తోత్రము
కాపాడిన దేవా నీకే స్తోత్రము (2) ||గడచిన||

లోపములెన్నో దాగి ఉన్నను
ధాతృత్వముతో నను నడిపించినా
అవిధేయతలే ఆవరించినా
దీవెనలెన్నో దయచేసిన (2)
దీవించిన దేవా నీకే స్తోత్రము
దయచూపిన తండ్రి నీకే స్తోత్రము (2) ||గడచిన||

Hallelooya Sthothram Yesayyaa (2)
Gadachina Kaalamu Krupalo Mammu
Daachina Devaa Neeke Sthothramu
Pagaloo Reyi Kanupaapavale
Kaachina Devaa Neeke Sthothramu (2)
Mamu Daachina Devaa Neeke Sthothramu
Kaapaadina Devaa Neeke Sthothramu (2) ||Gadachina||

Kalatha Chendina Kashtakaalamuna
Kanna Thandrivai Nanu Aadarinchina
Kalushamu Naalo Kaanavachchinaa
Kaadanaka Nanu Karuninchina (2)
Karuninchina Devaa Neeke Sthothramu
Kaapaadina Devaa Neeke Sthothramu (2) ||Gadachina||

Lopamulenno Daagi Unnanu
Dhaathruthvamutho Nanu Nadipinchinaa
Avidheyathale Aavarinchinaa
Deevenalenno Dayachesinaa (2)
Deevinchina Devaa Neeke Sthothramu
Dayachoopina Thandri Neeke Sthothramu (2) ||Gadachina||