ఎంతో సుందరుడమ్మ తాను

Entho Sundarudamma Thaanu

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఎంతో సుందరుడమ్మ తాను…

ఎంతో సుందరుడమ్మ తాను
నేనెంతో మురిసిపోయినాను (2) ||ఎంతో||

ధవళవర్ణుడు రత్న వర్ణుడు నా ప్రియుడు (2)
అవని పదివేలందు అతి శ్రేష్ఠుడాతండు (2)
ధవళవర్ణుడు రత్న వర్ణుడు నా ప్రియుడు
అవని పదివేలందు అతి శ్రేష్ఠుడాతండు – (2)
ఎవరు ఆయనకిలలో సమరూప పురుషుండు (2)
అవలీలగా నతని గురితింపగలనమ్మా (2) ||ఎంతో||

కురులు నొక్కులు కల్గి స్ఫురద్రూపియగు విభుడు (2)
మరులు మనసున నింపు మహనీయుడాతండు (2)
కురులు నొక్కులు కల్గి స్ఫురద్రూపియగు విభుడు
మరులు మనసున నింపు మహనీయుడాతండు – (2)
సిరులు కురిపించేను వర దేవ తనయుండు (2)
విరబూయు పరలోక షారోను విరజాజి (2) ||ఎంతో||

పాలతో కడిగిన నయనాలు గలవాడు (2)
విలువగు రతనాల వలె పొదిగిన కనులు (2)
పాలతో కడిగిన నయనాలు గలవాడు
విలువగు రతనాల వలె పొదిగిన కనులు – (2)
కలుషము కడిగిన కమలాల కనుదోయి (2)
విలువైన చూపొసఁగె వరమేరి తనయుండు (2) ||ఎంతో||

మేలిమి బంగారు స్థలమందు నిలిపిన (2)
చలువ రాతిని బోలు బలమైన పాదాలు (2)
మేలిమి బంగారు స్థలమందు నిలిచినా
చలువ రాతిని బోలు బలమైన పాదాలు – (2)
ఆ లెబానోను సమారూప వైఖరి ఆ.. ఆ.. (2)
బలవంతుడగువాడు బహుప్రియుడాతండు (2) ||ఎంతో||

అతడతికాంక్షానీయుండు తనయుండు (2)
అతడే నా ప్రియుడు అతడే నా హితుడు (2)
అతడతికాంక్షానీయుండు తనయుండు
అతడే నా ప్రియుడు అతడే నా హితుడు – (2)
ఆతని నొరతి మధురంబు మధురంబు (2)
ఆతని పలు వరుస ముత్యాల సరి వరుస (2) ||ఎంతో||

Entho Sundarudamma Thaanu…

Entho Sundarudamma Thaanu
Nenentho Murisipoyinaanu (2) ||Entho||

Davalavarnudu Rathna Varnundu Naa Priyudu (2)
Avani Padivelandu Athi Sreshtudaathandu (2)
Davalavarnudu Rathna Varnundu Naa Priyudu
Avani Padivelandu Athi Sreshtudaathandu – (2)
Evaru Aayanakilalo Samaroopa Purushundu (2)
Avaleelagaa Nathani Gurithimpagalanammaa (2) ||Entho||

Kurulu Nokkulu Kaligi Spura Dhroopiyagu Vibhudu (2)
Marulu Manasuna Nimpu Mahaneeyudaathandu (2)
Kurulu Nokkulu Kaligi Spura Dhroopiyagu Vibhudu
Marulu Manasuna Nimpu Mahaneeyudaathandu – (2)
Sirulu Kuripinchenu Vara Deva Thanayundu (2)
Virabooyu Paraloka Shaaronu Virajaaji (2) ||Entho||

Paalatho Kadigina Nayanaalu Galavaadu (2)
Viluvagu Rathanaala Vale Podigina Kanulu (2)
Paalatho Kadigina Nayanaalu Galavaadu
Viluvagu Rathanaala Vale Podigina Kanulu – (2)
Kalushamu Kadigina Kamalaala Kanudoyi (2)
Viluvaina Chooposage Varameri Thanayundu (2) ||Entho||

Melimi Bangaaru Sthalamandu Nilipna (2)
Chaluva Raathini Bolu Balamaina Paadaalu (2)
Melimi Bangaaru Sthalamandu Nilipna
Chaluva Raathini Bolu Balamaina Paadaalu – (2)
Aa Lebaanonu Samaroopa Vaikhari (2)
Balavanthudaguvaadu Bahupriyudaathandu (2) ||Entho||

Athadathikaankshaaneeyundu Thanayundu (2)
Athade Naa Priyudu Athade Naa Hithudu (2)
Athadathikaankshaaneeyundu Thanayundu
Athade Naa Priyudu Athade Naa Hithudu – (2)
Aathani Norathi Madhurambu Madhurambu (2)
Aathani Palu Varusa Muthyaala Sari Varusa (2) ||Entho||