ఎంత మధురము యేసుని ప్రేమ

Entha Madhuramu Yesuni Prema

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఎంత మధురము యేసుని ప్రేమ
ఎంత మధురము నా యేసుని ప్రేమ (2)
ప్రేమా ప్రేమా ప్రేమా ప్రేమా (2) ||ఎంత మధురము||

అంధకార బంధము నన్నావరించగా
అంధుడనై యేసయ్యను ఎరుగకుంటిని (2)
బంధము తెంచెను
బ్రతికించెను నన్ను (2) ||ప్రేమా||

రక్షించు వారు లేక పక్షినైతిని
భక్షకుడు బాణము గురి పెట్టియుండెను (2)
బంధము తెంచెను
బ్రతికించెను నన్ను (2) ||ప్రేమా||

Entha Madhuramu Yesuni Prema
Entha Madhuramu Naa Yesuni Prema (2)
Premaa Premaa Premaa Premaa (2) ||Entha Madhuramu||

Andhakaara Bandhamu Nannaavarinchagaa
Andhudanai Yesayyanu Erugakuntini (2)
Bandhamu Thenchenu
Brathikinchenu Nannu (2) ||Premaa||

Rakshinchu Vaaru Leka Pakshinaithini
Bhakshakudu Baanamu Guri Pettiyundenu (2)
Bandhamu Thenchenu
Brathikinchenu Nannu (2) ||Premaa||