ఎంత అధ్బుతమైన కృప

Entha Adbhuthamaina Krupa

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

కృప… కృప… కృప… (2)
ఎంత అధ్బుతమైన కృప
ఎంతో మధురమైన స్వరం (2)
నా వంటి పాపిని ప్రేమించెను
నా వంటి నీచుని రక్షించెను (2)
కృప – కృప – కృప – కృప (2) ||ఎంత||

నా హృదయమునకు భయమును నేర్పినది కృపయే
నా కలవరములను తొలగించినది కృపయే (2)
కృప… కృప… కృప… (2)
నీ కృప, నీ కృప ||ఎంత||

నే విశ్వసించిన నాటి నుండి కాపాడినది కృపయే
నిస్సహాయ స్థితిలో బలపరచినది కృపయే (2)
కృప… కృప… కృప… (2)
నీ కృప, నీ కృప ||ఎంత||

పరిపూర్ణ ఏర్పాటుకై పిలిచినది కృపయే
ఉన్నతమైన పరిచర్య నిచ్చినది కృపయే (2)
కృప… కృప… కృప… (2)
నీ కృప, నీ కృప ||ఎంత||

Krupa.. Krupa.. Krupa.. (2)
Entha Adbhuthamaina Krupa
Entho Madhuramaina Swaram (2)
Naa Vanti Paapini Preminchenu
Naa Vanti Neechuni Rakshinchenu (2)
Krupa – Krupa – Krupa – Krupa (2) ||Entha||

Naa Hrudayamunaku Bhayamunu Nerpinadi Krupaye
Naa Kalavaramulanu Tholaginchinadi Krupaye (2)
Krupa.. Krupa.. Krupa.. (2)
Nee Krupa Nee Krupa ||Entha||

Ne Vishwasinchina Naati Nundi Kaapaadinadi Krupaye
Nissahaaya Sthithilo Balaparachinadi Krupaye (2)
Krupa.. Krupa.. Krupa.. (2)
Nee Krupa Nee Krupa ||Entha||

Paripoorna Aerpaatukai Pilichinadi Krupaye
Unnathamaina Paricharya Nichchinadi Krupaye (2)
Krupa.. Krupa.. Krupa.. (2)
Nee Krupa Nee Krupa ||Entha||