ఎందుకో నన్ను నీవు ప్రేమించావు దేవా

Enduko Nannu Neevu

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఎందుకో నన్ను నీవు ప్రేమించావు దేవా
ఏ మంచి లేని నాకై ప్రాణమిచ్చావు ప్రభువా
నీ కృపను బట్టి ఉత్సాహగానము చేసేదనో దేవా (2)
హల్లెలూయా యెహోవ యీరే – హల్లెలూయా యెహోవ రాఫా
హల్లెలూయా యెహోవ షాలోమ్ – హల్లెలూయా యెహోవ షమ్మా ||ఎందుకో||

నాకు బదులుగా నాదు శిక్షను నీవు భరియించావు
పాతాళ వేదన శ్రమలనుండి
నన్ను విడిపించావు (2) ||నీ కృపను||

నే కృంగియున్న వేళలో నీవు కరుణించావు
నా గాయములను బాగు చేయ
నీవు శ్రమనొందావు (2) ||నీ కృపను||

నీ బండపైన నాదు అడుగులు నీవు స్థిరపరిచావు
పరలోక పరిచర్య భాగస్వామిగా
నన్ను స్వీకరించావు (2) ||నీ కృపను||

Enduko Nannu Neevu Preminchinaavu Devaa
Ae Manchi Leni Naakai Praanamichchaavu Prabhuvaa
Nee Krupanu Batti Uthsaahagaanamu Chesedano Devaa (2)
Hallelooya Yehova Eere – Hallelooya Yehova Raaphaa
Hallelooya Yehova Shaalom – Hallelooya Yehova Shammaa ||Enduko||

Naaku Baduluga Naadu Shikshanu Neevu Bhariyinchaavu
Paathaala Vedana Shramalanundi
Nannu Vidipinchaavu (2) ||Nee Krupanu||

Ne Krungiyunna Velalo Neevu Karuninchaavu
Naa Gaayamulanu Baagu Cheya
Neevu Shramanondaavu (2) ||Nee Krupanu||

Nee Bandapaina Naadu Adugulu Neevu Sthiraparichaavu
Paraloka Paricharya Bhaagaswaamiga
Nannu Sweekarinchaavu (2) ||Nee Krupanu||