ఎందుకో నన్నింతగా నీవు ప్రేమించితివో దేవా

Enduko Nanninthagaa Neevu

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఎందుకో నన్నింతగా నీవు ప్రేమించితివో దేవా
అందుకో నా దీన స్తుతిపాత్ర హల్లెలూయ యేసయ్యా (2)

నా పాపము బాప నరరూపివైనావు
నా శాపము మాప నలిగి వ్రేలాడితివి
నాకు చాలిన దేవుడవు నీవే
నా స్థానములో నీవే (2) ||ఎందుకో||

నీ రూపము నాలో నిర్మించియున్నావు
నీ పోలికలోనే నివసించుమన్నావు
నీవు నన్ను ఎన్నుకొంటివి
నీ కొరకై నీ కృపలో (2) ||ఎందుకో||

నా శ్రమలు సహించి నా ఆశ్రయమైనావు
నా వ్యధలు భరించి నన్నాదుకొన్నావు
నన్ను నీలో చూచుకున్నావు
నను దాచియున్నావు (2) ||ఎందుకో||

నీ సన్నిధి నాలో నా సర్వము నీలో
నీ సంపద నాలో నా సర్వస్వము నీలో
నీవు నేను ఏకమగువరకు
నన్ను విడువనంటివే (2) ||ఎందుకో||

నా మనవులు ముందే నీ మనసులో నెరవేరే
నా మనుగడ ముందే నీ గ్రంథములోనుండే
ఏమి అద్భుత ప్రేమ సంకల్పం
నేనేమి చెల్లింతున్ (2) ||ఎందుకో||

Enduko Nanninthagaa Neevu
Preminchithivo Devaa
Anduko Naa Deena Stuthi Paathra
Hallelooya Yesayyaa (2)

Naa Paapamu Baapa Nara Roopivainaavu
Naa Shaapamu Maapa Naligi Vrelaadithivi
Naaku Chaalina Devudavu Neeve
Naa Sthaanamulo Neeve (2) ||Enduko||

Nee Roopamu Naalo Nirminchiyunnaavu
Nee Polikalone Nivasinchumannaavu
Neevu Nannu Ennukontivi
Nee Korakaki Nee Krupalo (2) ||Enduko||

Naa Shramalu Sahinchi Naa Aashrayamainaavu
Naa Vyadhalu Bharinchi Nannaadukunnaavu
Nannu Neelo Choochukunnaavu
Nanu Daachiyunnaavu (2) ||Enduko||

Nee Sannidhi Naalo Naa Sarvamu Neelo
Nee Sampada Naalo Naa Sarvasvamu Neelo
Neevu Nenu Ekamaguvaraku
Nannu Viduvanantive (2) ||Enduko||

Naa Manavulu Munde Nee Manasulo Neravere
Naa Manugada Munde Nee Granthamulonunde
Emi Adbhutha Prema Sankalpam
Nenemi Chellinthun (2) ||Enduko||