ఎందుకో ఈ ప్రేమ నన్నింతగ ప్రేమించెను

Enduko Ee Prema

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఎందుకో ఈ ప్రేమ నన్నింతగ ప్రేమించెను
ఎందుకో ఈ జాలి నాపై కురిపించెను (2)
ఏ యోగ్యత లేని ఓటి కుండను
నీ పాత్రగ చేసి ఎన్నుకుంటివి (2)
ఎనలేని కృపనిచ్చితివి ||ఎందుకో||

నీ సన్నిధి పలుమార్లు నే వీడినానే
అయినా నీవు క్షమియించినావే
ఊహించని మేలులతో దీవించినావే
నా సంకటములను కదా తీర్చినవే (2)
ఏ యోగ్యత లేని దీనుడను
ఏమివ్వగలను నీ ప్రేమకు
(నా) సర్వం నీకే అర్పింతును – (2) ||ఎందుకో||

మా కొరకు బలి పశువై మరణించినావు
మా పాప శిక్ష తొలగించినావు
పలు విధముల శోధనలో తోడైనావు
ఏ కీడు రాకుండ మేము కాచినావు (2)
రుచి చూపినావు నీ ప్రేమను
ఆ ప్రేమలో నేను జీవింతును
నీవే నాకు ఆధారము – (2) ||ఎందుకో||

Enduko Ee Prema Nanninthaga Preminchenu
Enduko Ee Jaali Naapai Kuripinchenu (2)
Ae Yogyatha Leni Oti Kundanu
Nee Paathraga Chesi Ennukuntivi (2)
Enaleni Krupanichchithivi ||Enduko||

Nee Sannidhi Palumaarlu Ne Veedinaane
Ainaa Neevu Kshamiyinchinaave
Oohinchani Melulatho Deevinchinaave
Naa Sankatamulanu Kada Theerchinaave (2)
Ae Yogyatha Leni Deenudanu
Emivvagalanu Nee Premaku
(Naa) Sarvam Neeke Arpinthunu – (2) ||Enduko||

Maa Koraku Bali Pashuvai Maraninchinaavu
Maa Paapa Shiksha Tholaginchinaavu
Palu Vidhamula Shodhanalo Thodainaavu
Ae Keedu Raakunda Mamu Kaachinaavu (2)
Ruchi Choopinaavu Nee Premanu
Aa Premalo Nenu Jeevinthunu
Neeve Naaku Aadhaaramu – (2) ||Enduko||